inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii

Lampropeltis californiae
lancetogłów kalifornijski

fot. Wendy Miller

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA ODSTĘPSTWA OD ZAKAZÓW DOTYCZĄCYCH ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO IGO?

Rafał Maciaszek / Łowca Obcych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele zwierząt domowych należących do inwazyjnych gatunków obcych (IGO) umieszczonych w wykazach IGO stwarzających zagrożenie dla Unii (IGO UE) lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski (IGO PL) muszą zdecydować o dalszych losach ich podopiecznych w momencie gdy te tylko pojawią się we wspomnianych wykazach. Wśród trzech możliwych rozwiązań można wybrać to polegające na dalszym przetrzymywaniu swojego zwierzęcia. Może być również tak, że planujemy zakupić zwierzę, które ostatnio zostało umieszczone w takim wykazie. Są też sytuacje, w których występujemy z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie działań zaradczych, gdy nie spełniamy warunków dla wcześniej wymienionych przypadków. Aby te działania były realizowane zgodnie z prawem, konieczne jest złożenie do właściwej instytucji wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów dotyczących IGO UE lub IGO PL. W innym wypadku zwierzę, w którego posiadanie weszliśmy musi zostać przekazane osobie posiadającej stosowne zezwolenie lub do azylu dla zwierząt lub do uśpienia przez lekarza weterynarii. W tym materiale przygotowałem instrukcję do wypełnienia takiego wniosku, której celem jest przede wszystkim zachęcenie jak największej liczby osób do uzyskania zezwoleń na ich zwierzęta. 

Na wstępie chciałbym podkreślić, że poniżej przedstawione przykładowe wypełnienie wniosku nie zostało przesłane do oceny instytucjom, do których wniosek ten należy kierować i w związku z tym nie należy traktować umieszczonych tu propozycji jako perfekcyjnego wzorca. Jest to po prostu zbiór wskazówek i pomysłów w formie instrukcji, które można uwzględnić przy wypełnianiu własnego wniosku, a jednocześnie zawierające znane mi już rozwiązania z wniosków, na podstawie których wnioskodawcy otrzymali nowe zezwolenia. Aby wypełnić wniosek nie jest konieczne korzystanie z przedstawionych tu rozwiązań. Ogólne wytyczne można znaleźć na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Uwaga! Na dole strony znajdziesz podlinkowania do literatury, dokumentów międzynarodowych, przepisów prawnych oraz informacje o instytucjach, które za nie odpowiadają. W niektórych miejscach będą one także wspominane przy konkretnych zagadnieniach. Ma to na celu umożliwienie czytelnikowi weryfikacji przedstawionych tu informacji. Ze swojej strony zapewniam, że dołożyłem, i wciąż dokładam, wszelkich starań do tego aby materiał ten był jak najbardziej poprawny. Tym samym jeśli znajdziesz jakiś błąd lub zgromadzone przez Ciebie dowody zawierają informacje sprzeczne z tu zamieszczonymi, proszę skontaktuj się ze mną.   

Kontakt
rafal.maciaszek@lowcaobcych.pl

 

inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Polski

Chelydra serpentina
żółw jaszczurowaty

INFORMACJE PODSTAWOWE

Aby dobrze poruszać się w przepisach prawnych dotyczących gatunków obcych warto rozpocząć od zakresów jakie obejmują poszczególne określenia. 


Inwazyjny gatunek obcy (IGO) oznacza gatunek obcy, którego wprowadzenie lub rozprzestrzenianie się zagraża – jak stwierdzono – bioróżnorodności i powiązanym usługom ekosystemowym lub oddziałuje na nie w niepożądany sposób;

gdzie:

Gatunek obcy oznacza każdego żywego osobnika gatunku, podgatunku lub niższego taksonu zwierząt, roślin, grzybów lub drobnoustrojów wprowadzonego poza jego naturalny zasięg; pojęcie to obejmuje wszelkie części, gamety, nasiona, jaja lub diaspory tych gatunków, jak również hybrydy, odmiany lub rasy zdolne do przeżycia i rozmnażania;

Wprowadzenie oznacza przemieszczenie gatunku poza jego naturalny zasięg na skutek interwencji człowieka;

Na podstawie art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych.


Najprościej mówiąc: każdy inwazyjny gatunek obcy jest gatunkiem obcym, ale już nie każdy gatunek obcy jest inwazyjnym gatunkiem obcym. Temat ten szczegółowo został omówiony w artykule Gatunek obcy nie taki obcy.

Krajowym aktem prawnym regulującym zarządzanie gatunkami obcymi jest ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych, która opiera się na omówionych wyżej określeniach gatunku obcego i inwazyjnego gatunku obcego promowanych przez rozporządzenie nr 1143/2014. Gatunków obcych dotyczy przede wszystkim art. 7 ust. 1 zakazujący wprowadzania do środowiska oraz przemieszczania w środowisku gatunków obcych. Zakaz ten dotyczy wszystkich gatunków obcych niezależnie od tego czy są one inwazyjnymi gatunkami obcymi. Niestosowanie się do tego zakazu podlega karze aresztu albo grzywny (art. 35 ustawy), a w określonych przypadkach karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 33 i 34 ustawy) i karze administracyjnej wynoszącej do 1 000 000 zł. Te określone przypadki dotyczą tzw. inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski i Unii.


Inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii i Polski

W przepisach prawnych pojawiają się dodatkowo takie określenia jak inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii (IGO UE) czy inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Polski (IGO PL), których definicje zamieszczam poniżej. Są to te spośród inwazyjnych gatunków obcych, których niepożądane oddziaływanie uznano za wymagające skoordynowanych działań na szczeblu unijnym bądź krajowym. Oznacza to, że wykazy te nie obejmują wszystkich inwazyjnych gatunków obcych. Tym samym, jeśli jakiegoś gatunku obcego nie umieszczono w wykazach takich gatunków, to dotyczą go wyłącznie wspomniane wcześniej zakazy wprowadzania do środowiska przyrodniczego i przemieszczania w tym środowisku – niezależnie od tego od inwazyjności tych gatunków. 


Inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii (IGO UE) oznacza inwazyjny gatunek obcy, którego niepożądane
oddziaływanie uznano za wymagające skoordynowanych działań na szczeblu unijnym zgodnie z art. 4 ust. 3 Rozporządzenia nr 1143/2014;

Inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii są umieszczone w wykazie unijnym (wykazie inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii).

Inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Polski (IGO PL) oznacza inwazyjny gatunek obcy inny niż inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii, którego niepożądane oddziaływanie w wyniku jego uwolnienia i rozprzestrzeniania się, nawet jeśli nie jest w pełni ocenione, zostaje w Polsce uznane – na podstawie dowodów naukowych – za istotne dla całości lub części jej terytorium oraz za wymagające
podjęcia działań na szczeblu krajowym;

Inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Polski są umieszczone w wykazie krajowym (wykazie inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski).

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych, art. 3 i 4.


Kompletne listy zwierząt należących do inwazyjnych gatunków obcych umieszczonych w wykazach IGO stwarzających zagrożenie dla Unii oraz IGO stwarzających zagrożenie dla Polski zaprezentowano pod poniższymi odnośnikami. Uwaga! Nie są to pełne wykazy – na potrzeby tego materiału usunięto wszystkie gatunki niebędące zwierzętami. 

 

ZWIERZĘTA

 

 Nazwa polska

 Nazwa naukowa

 

WIRKI

TURBELLARIA

 

Arthurdendyus triangulatus

15 sierpnia 2019

OWADY

INSECTA

 

Solenopsis geminata

2 sierpnia 2022

Solenopsis invicta

2 sierpnia 2022

Solenopsis richteri

2 sierpnia 2022

Wasmannia auropunctata

2 sierpnia 2022

Vespa velutina nigrithorax

3 sierpnia 2016

MAŁŻE

BIVALVIA

 

Limnoperna fortunei

2 sierpnia 2022

PANCERZOWCE

MALACOSTRACA

 

krab wełnistoręki (krab wełnistoszczypcy)

Eriocheir sinensis

3 sierpnia 2016***

rak luizjański

Procambarus clarkii

3 sierpnia 2016***

rak marmurkowy

Procambarus fallax f. virginalis (Procambarus virginalis)

3 sierpnia 2016

rak pręgowany (rak pręgowaty)

Orconectes limosus (Faxonius limosus)

3 sierpnia 2016***

rak sygnałowy

Pacifastacus leniusculus

3 sierpnia 2016***

Faxonius rusticus

2 sierpnia 2022

Orconectes virilis (Faxonius virilis)

3 sierpnia 2016

PŁAZY

AMPHIBIA

 

platana szponiasta

Xenopus laevis

2 sierpnia 2024

żaba rycząca (żaba byk, żaba wół)

Lithobates (Rana) catesbeianus

3 sierpnia 2016***

GADY

REPTILIA

 

lancetogłów królewski*

Lampropeltis getula

2 sierpnia 2022

żółw ozdobny**

Trachemys scripta

3 sierpnia 2016***

RYBY

PISCES

 

bass słoneczny

Lepomis gibbosus

15 sierpnia 2019

czebaczek amurski

Pseudorasbora parva

3 sierpnia 2016***

gambuzja kropkowana

Gambusia holbrooki

2 sierpnia 2022

gambuzja pospolita

Gambusia affinis

2 sierpnia 2022

moron biały

Morone americana

2 sierpnia 2022

przydenka żebrowata

Fundulus heteroclitus

2 sierpnia 2024

sumik czarny

Ameiurus melas

2 sierpnia 2022

sumik koralowy (sumik węgorzowaty)

Plotosus lineatus

15 sierpnia 2019

trawianka

Perccottus glenii

3 sierpnia 2016***

Channa argus

2 sierpnia 2022

PTAKI

AVES

 

bilbil czerwonoplamy

Pycnonotus cafer

2 sierpnia 2022

gęsiówka egipska

Alopochen aegyptiacus

2 sierpnia 2017***

ibis czczony

Threskiornis aethiopicus

3 sierpnia 2016

majna brunatna

Acridotheres tristis

15 sierpnia 2019

sterniczka jamajska

Oxyura jamaicensis

3 sierpnia 2016***

wrona orientalna

Corvus splendens

3 sierpnia 2016

SSAKI

MAMMALIA

 

burunduk

Tamias sibiricus

3 sierpnia 2016

jeleń aksis (czytal)

Axis axis

2 sierpnia 2022***

jenot

Nyctereutes procyonoides

2 lutego 2019

koati

Nasua nasua

3 sierpnia 2016

mangusta złocista

Herpestes javanicus

3 sierpnia 2016***

mundżak

Muntiacus reevesi

3 sierpnia 2016

nutria

Myocastor coypus

3 sierpnia 2016

piżmak

Ondatra zibethicus

2 sierpnia 2017

szop pracz

Procyon lotor

3 sierpnia 2016***

wiewiórczak rdzawobrzuchy

Callosciurus erythraeus

3 sierpnia 2016

wiewiórczak zmienny

Callosciurus finlaysonii

2 sierpnia 2022

wiewiórka czarna

Sciurus niger

3 sierpnia 2016

wiewiórka szara

Sciurus carolinensis

3 sierpnia 2016***

* dotyczy wszystkich gatunków, które należą, bądź niegdyś należały do kompleksu L. getula tj: L. getula californiae, L. getula floridana, L. getula getula, L. getula holbrooki, L. getula nigra, L. getula nigrita, L. getula splendida, L. getula sticicepshybryd i odmian barwnych

** dotyczy wszystkich podgatunków tj. żółw czerwonolicy T. scripta elegans, żółw żółtolicy T. scripta troosti, żółw żółtobrzuchy T. scripta scripta

*** gatunek objęty dodatkowymi zakazami w przetrzymywaniu, hodowli, rozmnażaniu, oferowaniu do sprzedaży i zbywaniu od 8 marca 2012 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym; zezwolenie na odstępstwa od zakazów można było uzyskać na podstawie dawnego art. 120 ustawy o ochronie przyrody
 

Odnośniki:

 

ZWIERZĘTA

 

Nazwa polska

Nazwa naukowa

 

RAMIENIOWE

TENTACULATA

 

– ****

Mnemiopsis leidyi ****

18 grudnia 2021**

OWADY

INSECTA

 

biedronka azjatycka ****

Harmonia axyridis ****

18 grudnia 2021**

MAŁŻE

BIVALVIA

 

****

Corbicula fluminalis ****

18 grudnia 2021**

Corbicula fluminea

18 grudnia 2021**

ostryga pacyficzna ****

Crassostrea gigas ****

18 grudnia 2021**

szczeżuja chińska ****

Sinanodonta woodiana ****

18 grudnia 2021**

GADY

REPTILIA

 

żółw malowany

Chrysemys picta

18 grudnia 2021**

żółw ostrogrzbiety

Graptemys pseudogeographica

18 grudnia 2021**

żółw jaszczurowaty

Chelydra serpentina

18 grudnia 2021**

RYBY

PISCES

 

babka bycza ****

Neogobius melanostomus ****

18 grudnia 2021**

babka łysa (gołogłowa) ****

Babka (Neogobius) gymnotrachelus ****

18 grudnia 2021**

babka marmurkowata (marmurkowa)* ****

Proterorhinus marmoratus ****

18 grudnia 2021**

babka szczupła (rzeczna) ****

Neogobius fluviatilis ****

18 grudnia 2021**

pirapitinga (pirania paku)*** ****

Piaractus brachypomus ****

18 grudnia 2021**

sumik karłowaty

Ameiurus nebulosus

18 grudnia 2021**

PTAKI

AVES

 

bernikla kanadyjska

Branta canadensis

18 grudnia 2021**

SSAKI

MAMMALIA

 

bizon

Bison bison

18 grudnia 2021**

bóbr kanadyjski

Castor canadensis

18 grudnia 2021**

jeleń sika (wschodni)

Cervus nippon

18 grudnia 2021**

jeleń wirginijski

Odocoileus virginianus

18 grudnia 2021**

maral (jeleń mandźurski) ****

Cervus elaphus sibiricus ****

18 grudnia 2021**

wapiti

Cervus canadensis

18 grudnia 2021**

* dotyczy babki rurkonosej Proterorhinus semilunaris, która wcześniej opisywana była jako babka marmurkowata Proterorhinus marmoratus

** gatunek objęty dodatkowymi zakazami w przetrzymywaniu, hodowli, rozmnażaniu, oferowaniu do sprzedaży i zbywaniu od 8 marca 2012 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym; zezwolenie na odstępstwa od zakazów można było uzyskać na podstawie dawnego art. 120 ustawy o ochronie przyrody

*** nieinwazyjny gatunek obcy

**** gatunek usunięty z wykazu IGO stwarzających zagrożenie dla Polski z dniem 19 grudnia 2022 roku

Odnośniki:

Można powiedzieć, że inwazyjne gatunki obce umieszczone w wykazie unijnym (IGO UE) lub wykazie krajowym (IGO PL) podlegają po prostu dodatkowym zakazom. W przypadku IGO UE o zakazach je obejmujących informuje art. 7 rozporządzenia nr 1143/2014, natomiast dla IGO PL będzie to art. 7 ust. 2 ustawy o gatunkach obcych. Szczegółowe zestawienie obowiązujących zakazów dla tych gatunków przedstawiono poniżej.

Art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1143/2014:

Inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii podlegają zakazowi następujących zamierzonych działań:

a) wprowadzania na terytorium Unii, w tym przemieszczania tranzytem pod nadzorem celnym; 

b) przetrzymywania, w tym w obiekcie izolowanym;

c) hodowania, w tym w obiekcie izolowanym;

d) przywożenia do Unii, wywożenia z Unii lub przemieszczania w granicach Unii z wyjątkiem transportu gatunków do obiektów w związku z ich eliminacją;

e) wprowadzania do obrotu;

f) wykorzystywania lub wymieniania;

g) zezwalania na ich rozmnażanie, hodowlę lub uprawę, w tym w obiekcie izolowanym;

h) uwalniania do środowiska.

Art 7. ust. 2 ustawy o gatunkach obcych:

 W odniesieniu do IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski zakazuje się:

1) przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) transportu, z wyłączeniem transportu IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski w związku z przeprowadzanymi działaniami zaradczymi;

3) przetrzymywania;

4) chowu lub hodowli, rozmnażania lub uprawy;

5) wprowadzania do obrotu

6) wykorzystywania;

7) wymiany. 

Odstępstwa od zakazów dotyczących gatunków obcych

W przypadku inwazyjnych gatunków obcych umieszczonych w wykazach IGO stwarzających zagrożenie dla Polski (IGO PL) i Unii (IGO UE) na odstępstwa od zakazów można uzyskać stosowne zezwolenia – odpowiednio od właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Szczegóły dotyczące warunków tych zezwoleń opisuje art. 8 ustawy o gatunkach obcych.

Są jednak także odstępstwa dotyczące wszystkich gatunków obcych, innych niż te umieszczone w opisanych wyżej wykazach, o czym informuje art. 7 ust. 3 ustawy o gatunkach obcych. Zakazu dotyczącego wprowadzania do środowiska oraz przemieszczania w środowisku gatunków obcych nie stosuje się w odniesieniu do:

1) działań z wykorzystaniem organizmów wodnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 oraz z 2021 r. poz. 1718) oraz w art. 97 ust. 1 i art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 650, 694 i 1718),*

2) wprowadzania do środowiska zwierząt łownych należących do gatunków obcych zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1718),

3) roślin wykorzystywanych:
a) przy zakładaniu i utrzymywaniu terenów zieleni w granicach wsi o zwartej zabudowie lub w granicach miast, a także przy zakładaniu i utrzymywaniu zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym,
b) w ramach trwale zrównoważonej gospodarki leśnej i racjonalnej gospodarki rolnej,
c) tymczasowo, w celu rekultywacji gruntów zdegradowanych lub zdewastowanych w wyniku działalności przemysłowej,
d) w badaniach naukowych oraz ochronie ex situ, o ile te badania i ta ochrona są prowadzone w granicach wsi o zwartej zabudowie lub w granicach miast

− chyba że te organizmy wodne, zwierzęta łowne lub rośliny są IGO stwarzającymi zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzającymi zagrożenie dla Polski.

* o przepisach dotyczących obcych gatunków ryb w Polsce przeczytasz więcej w artykule: Inwazyjne obce ryby w wodach krajowych

KROK 1

 

inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii

Trachemys scripta elegans
żółw ozdobny czerwonolicy

fot. Gavin White

przygotowanie WNIOSKU

     Nim zabierzemy się za pisanie wniosku, należy sprawdzić czy zwierzę, dla które ma być przedmiotem naszego wniosku, jest umieszczone w wykazach IGO stwarzających zagrożenie dla Unii (IGO UE) lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski (IGO PL) i tym samym jest objęte dodatkowymi zakazami (zwierzęta umieszczone w obu wykazach znajdziesz w tabelach w poniższych odnośnikach). Informacja ta pozwoli ustalić do kogo należy kierować wniosek. W przypadku IGO UE wniosek będzie kierowany do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a w przypadku IGO PL do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska właściwej ze względu na miejsce podejmowanych działań. Regionalnych dyrekcji ochrony środowiska jest w Polsce szesnaście, po jednej na każde województwo. Jeśli dla przykładu podejmowane działania miałyby być realizowane na obszarze województwa mazowieckiego to wniosek powinien być kierowany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Przydatne w celu ustalenia właściwej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska mogą okazać się dane teleadresowe regionalnych dyrekcji ochrony środowiska

 

ZWIERZĘTA

 

 Nazwa polska

 Nazwa naukowa

 

WIRKI

TURBELLARIA

 

Arthurdendyus triangulatus

15 sierpnia 2019

OWADY

INSECTA

 

Solenopsis geminata

2 sierpnia 2022

Solenopsis invicta

2 sierpnia 2022

Solenopsis richteri

2 sierpnia 2022 

Wasmannia auropunctata

2 sierpnia 2022

Vespa velutina nigrithorax

3 sierpnia 2016

MAŁŻE

BIVALVIA

 

Limnoperna fortunei

2 sierpnia 2022

PANCERZOWCE

MALACOSTRACA

 

krab wełnistoręki (krab wełnistoszczypcy)

Eriocheir sinensis

3 sierpnia 2016***

rak luizjański

Procambarus clarkii

3 sierpnia 2016***

rak marmurkowy

Procambarus fallax f. virginalis (Procambarus virginalis)

3 sierpnia 2016

rak pręgowany (rak pręgowaty)

Orconectes limosus (Faxonius limosus)

3 sierpnia 2016***

rak sygnałowy

Pacifastacus leniusculus

3 sierpnia 2016***

Faxonius rusticus

2 sierpnia 2022

Orconectes virilis (Faxonius virilis)

3 sierpnia 2016

PŁAZY

AMPHIBIA

 

platana szponiasta

Xenopus laevis

2 sierpnia 2024

żaba rycząca (żaba byk, żaba wół)

Lithobates (Rana) catesbeianus

3 sierpnia 2016***

GADY

REPTILIA

 

lancetogłów królewski*

Lampropeltis getula

2 sierpnia 2022

żółw ozdobny**

Trachemys scripta

3 sierpnia 2016***

RYBY

PISCES

 

bass słoneczny

Lepomis gibbosus

15 sierpnia 2019

czebaczek amurski

Pseudorasbora parva

3 sierpnia 2016***

gambuzja kropkowana

Gambusia holbrooki

2 sierpnia 2022

gambuzja pospolita

Gambusia affinis

2 sierpnia 2022

moron biały

Morone americana

2 sierpnia 2022

przydenka żebrowata

Fundulus heteroclitus

2 sierpnia 2024

sumik czarny

Ameiurus melas

2 sierpnia 2022

sumik koralowy (sumik węgorzowaty)

Plotosus lineatus

15 sierpnia 2019

trawianka

Perccottus glenii

3 sierpnia 2016***

Channa argus

2 sierpnia 2022

PTAKI

AVES

 

bilbil czerwonoplamy

Pycnonotus cafer

2 sierpnia 2022

gęsiówka egipska

Alopochen aegyptiacus

2 sierpnia 2017***

ibis czczony

Threskiornis aethiopicus

3 sierpnia 2016

majna brunatna

Acridotheres tristis

15 sierpnia 2019

sterniczka jamajska

Oxyura jamaicensis

3 sierpnia 2016***

wrona orientalna

Corvus splendens

3 sierpnia 2016

SSAKI

MAMMALIA

 

burunduk

Tamias sibiricus

3 sierpnia 2016

jeleń aksis (czytal)

Axis axis

2 sierpnia 2022***

jenot

Nyctereutes procyonoides

2 lutego 2019

koati

Nasua nasua

3 sierpnia 2016

mangusta złocista

Herpestes javanicus

3 sierpnia 2016***

mundżak

Muntiacus reevesi

3 sierpnia 2016

nutria

Myocastor coypus

3 sierpnia 2016

piżmak

Ondatra zibethicus

2 sierpnia 2017

szop pracz

Procyon lotor

3 sierpnia 2016***

wiewiórczak rdzawobrzuchy

Callosciurus erythraeus

3 sierpnia 2016

wiewiórczak zmienny

Callosciurus finlaysonii

2 sierpnia 2022

wiewiórka czarna

Sciurus niger

3 sierpnia 2016

wiewiórka szara

Sciurus carolinensis

3 sierpnia 2016***

* dotyczy wszystkich gatunków, które należą, bądź niegdyś należały do kompleksu L. getula tj: L. getula californiae, L. getula floridana, L. getula getula, L. getula holbrooki, L. getula nigra, L. getula nigrita, L. getula splendida, L. getula sticicepshybryd i odmian barwnych

** dotyczy wszystkich podgatunków tj. żółw czerwonolicy T. scripta elegans, żółw żółtolicy T. scripta troosti, żółw żółtobrzuchy T. scripta scripta

*** gatunek objęty dodatkowymi zakazami w przetrzymywaniu, hodowli, rozmnażaniu, oferowaniu do sprzedaży i zbywaniu od 8 marca 2012 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym; zezwolenie na odstępstwa od zakazów można było uzyskać na podstawie dawnego art. 120 ustawy o ochronie przyrody

♦ gatunek, dla którego należy uzyskać zezwolenie do dnia 19 grudnia 2022 r. na dalsze przetrzymywanie w celach niekomercyjnych zwierzęcia domowego – dotyczy sytuacji, w której posiadamy stare zezwolenie na ten gatunek, wystawione na podstawie dawnego art. 120 ustawy o ochronie przyrody przez właściwą regionalną dyrekcję ochrony środowiska;

gatunek, dla którego należy wysłać wniosek o zezwolenie na odstępstwa od zakazów wobec IGO stwarzających zagrożenie dla Unii do dnia 2 lutego 2023 r. na dalsze przetrzymywanie w celach niekomercyjnych zwierzęcia domowego (jeśli decydujemy się na dalsze przetrzymywanie, a nie przekazanie innej osobie posiadającej zezwolenie lub do azylu dla zwierząt lub do uśpienia przez lekarza weterynarii);
 
gatunek, dla którego należy wysłać wniosek o zezwolenie na odstępstwa od zakazów wobec IGO stwarzających zagrożenie dla Unii do dnia 2 lutego 2025 r. na dalsze przetrzymywanie w celach niekomercyjnych zwierzęcia domowego (jeśli decydujemy się na dalsze przetrzymywanie, a nie przekazanie innej osobie posiadającej zezwolenie lub do azylu dla zwierząt lub do uśpienia przez lekarza weterynarii);

Odnośniki:

 

ZWIERZĘTA

 

Nazwa polska

Nazwa naukowa

 

RAMIENIOWE

TENTACULATA

 

**** 

Mnemiopsis leidyi **** 

18 grudnia 2021**

OWADY

INSECTA

 

biedronka azjatycka **** 

Harmonia axyridis **** 

18 grudnia 2021**

MAŁŻE

BIVALVIA

 

**** 

Corbicula fluminalis **** 

18 grudnia 2021**

 

Corbicula fluminea

18 grudnia 2021**

ostryga pacyficzna **** 

Crassostrea gigas **** 

18 grudnia 2021**

szczeżuja chińska **** 

Sinanodonta woodiana **** 

18 grudnia 2021**

GADY

REPTILIA

 

żółw malowany

Chrysemys picta

18 grudnia 2021**

żółw ostrogrzbiety

Graptemys pseudogeographica

18 grudnia 2021**

żółw jaszczurowaty

Chelydra serpentina

18 grudnia 2021**

RYBY

PISCES

 

babka bycza **** 

Neogobius melanostomus **** 

18 grudnia 2021**

babka łysa (gołogłowa) **** 

Babka (Neogobius) gymnotrachelus **** 

18 grudnia 2021**

babka marmurkowata (marmurkowa)* **** 

Proterorhinus marmoratus **** 

18 grudnia 2021**

babka szczupła (rzeczna) **** 

Neogobius fluviatilis **** 

18 grudnia 2021**

pirapitinga (pirania paku)*** **** 

Piaractus brachypomus **** 

18 grudnia 2021**

sumik karłowaty

Ameiurus nebulosus

18 grudnia 2021**

PTAKI

AVES

 

bernikla kanadyjska

Branta canadensis

18 grudnia 2021**

SSAKI

MAMMALIA

 

bizon

Bison bison

18 grudnia 2021**

bóbr kanadyjski

Castor canadensis

18 grudnia 2021**

jeleń sika (wschodni)

Cervus nippon

18 grudnia 2021**

jeleń wirginijski

Odocoileus virginianus

18 grudnia 2021**

maral (jeleń mandźurski) **** 

Cervus elaphus sibiricus **** 

18 grudnia 2021**

wapiti

Cervus canadensis

18 grudnia 2021**

* dotyczy babki rurkonosej Proterorhinus semilunaris, która wcześniej opisywana była jako babka marmurkowata Proterorhinus marmoratus

** gatunek objęty dodatkowymi zakazami w przetrzymywaniu, hodowli, rozmnażaniu, oferowaniu do sprzedaży i zbywaniu od 8 marca 2012 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym; zezwolenie na odstępstwa od zakazów można było uzyskać na podstawie dawnego art. 120 ustawy o ochronie przyrody

*** nieinwazyjny gatunek obcy

**** gatunek usunięty z wykazu IGO stwarzających zagrożenie dla Polski z dniem 10 grudnia 2022 roku

Odnośniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Formularz wniosku do pobrania tutaj*

Wniosek o wydanie zezwolenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Formularz wniosku do pobrania tutaj*,**

* Należy pamiętać by zadbać o informacje RODO, nie zawsze są one umieszczone w przykładowych formularzach. Wzory formularzy RODO znajdziemy z reguły na stronach poszczególnych instytucji w działach „Załatw sprawę”. 

** Wzór wniosku kierowany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. W przypadku gdy wniosek kierujemy do innej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska należy odpowiednio zmienić dane instytucji. 

Podczas odszukiwania gatunku zwierzęcia w wykazach warto zwrócić także uwagę na datę umieszczenia go w wykazie, którą umieściłem w ostatniej kolumnie tabeli. Ma ona znaczenie przy wyznaczeniu ewentualnego terminu, w którym można byłoby skorzystać z uproszczonej formy wniosku, w przypadku gdy celem uzyskania zezwolenia byłoby dalsze przetrzymywanie zwierzęcia domowego, a także terminu, w którym można zgodnie z prawem zwierzę zakupić z zapasu IGO. 

Uwaga! W przypadku zwierząt należących do gatunków umieszczonych obecnie w wykazie IGO stwarzających zagrożenie dla Polski, dotychczasowe (stare) zezwolenia od właściwej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska wystawione na podstawie dawnego art. 120 ustawy o ochronie przyrody zachowują swoją ważność! Nie ma potrzeby uzyskiwać nowego zezwolenia na te gatunki, o ile termin ten nie będzie wymagał przedłużenia (w przypadku gdy jest on inny niż do naturalnej śmierci zwierzęcia). 

Znając wykaz, w którym umieszczone jest zwierzę IGO, które będzie przedmiotem wniosku, a także datę umieszczenia w tym wykazie gatunku, do którego to zwierzę należy, pozostaje jedynie ustalić cel działań objętych wnioskiem. Jego ustalenie pozwoli na wybór formy wniosku – podstawowej, czyli bardziej rozbudowanej, lub uproszczonej. 

Dla ułatwienia poruszania się w określeniach stosowanych w formularzach wniosków poniżej przedstawiłem ich definicje zawarte w przepisach rozporządzenia nr 1143/2014 oraz ustawy o gatunkach obcych. 


działanie zaradcze – oznacza każde działanie środkami letalnymi lub nieletalnymi, których celem jest eliminacja, kontrola lub izolacja populacji inwazyjnych gatunków obcych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu oddziaływania na gatunki niedocelowe i ich siedliska;

obiekt izolowany – oznacza przetrzymywanie organizmów w obiektach zamkniętych uniemożliwiających ucieczkę lub rozprzestrzenianie się;

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych, art. 3 i 4.

okaz IGO – pojedynczy żywy osobnik inwazyjnego gatunku obcego lub jego część, gameta, nasiono, jajo lub diaspora, zdolna do przeżycia i rozmnażania;

zapas IGO – inwazyjny gatunek obcy przetrzymywany w celach komercyjnych;

Na podstawie Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych, art. 2.


Z uproszczonej formy wniosku można skorzystać, gdy celem wykonywania działań jest: 

  • przetrzymywanie w celach niekomercyjnych zwierzęcia domowego 

Dotyczy sytuacji, w której zwierzę było przetrzymywane w roli zwierzęcia domowego przed umieszczeniem go w wykazie IGO PL lub IGO UE, przy czym niekoniecznie było to zwierzę przetrzymywane przez wnioskodawcę. Wniosek nie wiąże się z żadnymi opłatami skarbowymi. 

Przykład 1: 
Wnioskodawca wszedł w posiadanie lancetogłowa królewskiego przed umieszczeniem go w wykazie IGO stwarzających zagrożenie dla Unii tj. 2 sierpnia 2022 roku i utrzymywał go w domowym terrarium jako zwierzę domowe, ozdobne. 

Uwaga! W przypadku lancetogłowa królewskiego termin wysyłania wniosków o zezwolenie mija 2 lutego 2023 roku!

Przykład 2: 
Wnioskodawca planuje wejść w posiadanie lancetogłowa królewskiego, którego poprzedni opiekun posiadał go przed umieszczeniem go w wykazie IGO stwarzających zagrożenie dla Unii tj. 2 sierpnia 2022 roku. 

Uwaga! W przypadku lancetogłowa królewskiego termin wysyłania wniosków o zezwolenie mija 2 lutego 2023 roku!

Przykład 3: 
Wnioskodawca planuje wystąpić o nowe zezwolenie na dalsze przetrzymywanie żółwia ozdobnego, na którego posiada dotychczasowe (stare) zezwolenie od właściwej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska wystawione na podstawie dawnego art. 120 ustawy o ochronie przyrody, gdyż dotychczasowe wygasną 19 grudnia 2022 roku niezależnie od terminu na jaki wystawione było dotychczasowe zezwolenie. 

Uwaga! W przypadku zwierząt domowych umieszczonych w wykazie IGO stwarzających zagrożenie dla Unii (np. żółw ozdobny, szop pracz), na które wnioskodawca posiada stare zezwolenie termin wysyłania nowych zezwoleń to 19 grudnia 2022 r. Nie jest to termin wysyłania wniosków! Dlatego należy wniosek o nowe zezwolenie wysłać odpowiednio wcześniej. 

Uwaga! W przypadku, gdy wnioskodawca wszedł w posiadanie zwierzęcia domowego umieszczonego w wykazie IGO stwarzających zagrożenie dla Unii (np. żółwia ozdobnego, szopa pracza) po jego umieszczeniu w tym wykazie, tak pomimo posiadania starego zezwolenia, nie może skorzystać z uproszczonej formy wniosku. W takich sytuacjach należy rozpisać wniosek podstawowy z celem na działania zaradcze. Termin uzyskania nowego zezwolenia to 19 grudnia 2022 roku.

  • przetrzymywanie w celach niekomercyjnych zapasu IGO 

Dotyczy sytuacji, w której chcemy kupić zwierzę, które było przetrzymywane w celach komercyjnych przez np. sklep zoologiczny lub hodowlę, przed umieszczeniem go w wykazie IGO PL lub IGO UE. Wniosek nie wiąże się z żadnymi opłatami skarbowymi. 

Przykład 1: 
Wnioskodawca planuje wejść w posiadanie lancetogłowa królewskiego po umieszczeniu go w wykazie IGO stwarzających zagrożenie dla Unii tj. 2 sierpnia 2022 roku celem utrzymywania go w roli zwierzęcia domowego. W tym przypadku lancetogłów królewski jest zapasem IGO. 

Uwaga! W przypadku lancetogłowa królewskiego termin uzyskania nowego zezwolenia (nie wysłania wniosku!) to 2 sierpnia 2023 roku. 

Przykład 2:
Wnioskodawca będący jednocześnie hodowcą lancetogłowa królewskiego, którego utrzymywał w celach komercyjnych, planuje pozostawić sobie okazy tego gatunku w roli zwierząt domowych. W tym przypadku lancetogłów królewski jest zapasem IGO.

Uwaga! W przypadku lancetogłowa królewskiego termin uzyskania nowego zezwolenia (nie wysłania wniosku!) to 2 sierpnia 2023 roku. 
 
Uwaga! Nie można skorzystać z tej formy wniosku, jeśli zwierzę zostało pozyskane z nielegalnej sprzedaży (np. minął termin, w którym sprzedaż zwierzęcia IGO jest dozwolona). W takich sytuacjach należy skonsultować się z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska (w przypadku IGO UE) lub właściwą regionalną dyrekcją ochrony środowiska (w przypadku IGO PL) i wystąpić z wnioskiem podstawowym z celem na działania zaradcze. 

W przypadku, gdy cel wykonywanych działań jest inny niż któryś z dwóch wymienionych powyżej, należy korzystać z podstawowej formy wniosku. 

Warto zaznaczyć, że w przypadku celów wykonywania czynności objętych wnioskiem innych niż te dotyczące zwierząt domowych oraz zapasu IGO nie ma wyznaczonych terminów wysyłania wniosków o zezwolenia, co zilustrowałem na poniższej grafice.

WNIOSEK UPROSZCZONY

Pobieramy formularz wniosku ze strony Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Po otworzeniu pliku uzupełniamy aktualną datę oraz miejscowość. Następnie przechodzimy do wypełniania poszczególnych punktów.

Uwaga! W przypadku wniosku kierowanego do właściwej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska (w przypadku IGO PL), należy upewnić się (lub edytować formularz), że w nazwie oświadczenia zamiast „Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska” jest „Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska”, a w miejscu „IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii” jest „IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski”. Należy zadbać też o właściwe dane adresata, odpowiednie dla właściwej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Punkt 1 – Imię i nazwisko oraz adres albo nazwa i siedziba wnioskodawcy
Punkt 2 – Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przez wnioskodawcę do kontaktu, jeżeli wnioskodawca lub ta osoba taki adres posiada
Oba punkty uzupełniamy swoimi danymi, np. Punkt 3 – Cel wykonywania czynności objętych wnioskiem

W zależności od sytuacji (opisane wyżej wraz z podanymi przykładami) zaznaczamy 'x’ przy:
(1) przetrzymywanie w celach niekomercyjnych zwierzęcia domowego (w rozumieniu art. 11 ustawy o gatunkach obcych)

lub 

(4) przetrzymywanie w celach niekomercyjnych zapasu IGO (w rozumieniu art. 12 ust. 4 ustawy o gatunkach obcych)

Przykładowe zaznaczenie: Punkt 4 – Nazwa czynności objętych wnioskiem 

Zaznaczamy 'x’ przy 'przetrzymywanie’ oraz ’ przemieszczanie na terytorium kraju (zakaz nie dotyczy transportu IGO do obiektów w związku z ich eliminacją)’. 

Istnieje również możliwość uzyskania zezwolenia na czynności takie jak 'przywożenie do Unii na terytorium kraju’ oraz 'wywożenie z Unii z terytorium kraju’. Opcje te zaznaczamy wyłącznie gdy faktycznie planujemy w najbliższym czasie przywieźć lub wywieźć zwierzę z terytorium kraju. W takich przypadkach należy skonsultować się przed wysłaniem wniosku z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. 

Przykład wypełnienia:Punkt 5 – Nazwa naukowa IGO, którego ma dotyczyć zezwolenie 

Punkt 6 – Nazwa polska (jeżeli nazwa polska istnieje)

Na potrzeby uzupełnienia obu pozycji, kopiujemy nazwę naukową (nazwa gatunkowa) oraz nazwę polską (nazwa zwyczajowa) naszego zwierzęcia z zestawienia z początku i wklejamy w wyznaczonych miejscach.

Jeśli mamy więcej niż jeden gatunek, o który występujemy to oczywiście należy wpisać także i jego (ma to sens kiedy np. wniosek dotyczy zwierząt o podobnych warunkach utrzymania). Wynika to z tego, że ze względu na różnice gatunkowe łatwiej będzie przygotować osobny wniosek np. na szopa pracza i żółwia ozdobnego, które po prostu są utrzymywane w zupełnie różnych warunkach. Łączenie w ten sposób może nam troszkę skomplikować opisy w załącznikach – tu polecam rozdzielenie gatunków o innych wymaganiach na osobne wnioski.

Jeśli znamy podgatunek zwierzęcia, warto go dopisać w nawiasie. 

Przykład uzupełnienia:Punkt 7 – Liczba lub ilość okazów IGO, którego ma dotyczyć zezwolenie

Wpisujemy liczbę posiadanych okazów tego samego gatunku. Jeśli dotyczy to jednego gatunku to wystarczy np. 1 okaz. 

Jeśli dotyczy okazów należących do kilku podgatunków lub odmian barwnych to lepiej zapisać np. żółw czerwonolicy – 1 okaz, żółw żółtobrzuchy – 2 okazy.

Jeśli możliwe jest rozpoznanie płci zwierzęcia, warto ją podać. 

Przykład uzupełnienia:Punkt 8 – Sposób wykonania czynności objętych wnioskiem

Opisujemy jak wykonamy czynności, które wskazaliśmy w pkt 4, odnosząc się do każdej z nich. W większości przypadków, gdy przetrzymujemy zwierzę w roli zwierzęcia domowego, a jednocześnie byliśmy w jego posiadaniu przed jego umieszczeniem w wykazie IGO UE, uzupełnienie będzie wyglądało jak na poniżej zaprezentowanym przykładzie. 

Przykład uzupełnienia: W przypadku, gdy wchodzimy w posiadania zwierzęcia, które było przetrzymywane w roli zwierzęcia domowego przez innego właściciela przed umieszczeniem go w wykazie IGO UE, przykładowe uzupełnienie należy zmodyfikować dodając taką informację. 

W przypadku, gdy planujemy wejść w posiadanie zwierzęcia pochodzącego z zapasu IGO, przykładowe uzupełnienie należy zmodyfikować dodając taką informację, w tym, np. informacje, że zwierzę zostanie zakupione z danej hodowli. 
Uwaga! Jeśli rozpisujemy wniosek o zwierzę pochodzące z zapasu IGO unikamy we wniosku nazwy „zwierzę domowe”, nawet jeśli zapas IGO będzie przetrzymywany w roli zwierzęcia domowego. 

Punkt 9 – Miejsce wykonania czynności objętych wnioskiem
Wpisujemy adres, w którym przetrzymywane będzie zwierzę domowe, czyli np. swój adres zamieszkania. Warto też doprecyzować, że stałym miejscem przetrzymywania będzie obiekt izolowany w postaci akwarium czy terrarium czy woliera itp.

Przykład uzupełnienia:W przypadku wniosków uwzględniających wwóz okazów do kraju i wywóz okazów poza granicę kraju dodatkowo wskazać odpowiednio miejsce pochodzenia i miejsce wywozu. 

Punkt 10 – Czas wykonania czynności objętych wnioskiem

Trudno jest tak naprawdę ocenić co będzie za powiedzmy jakieś 5 lat. Być może z jakiegoś powodu będzie trzeba zrezygnować z dalszego przetrzymywania zwierzęcia i wystąpi konieczność znalezienia mu nowego domu, lub też w przypadku wystąpienia poważnej choroby – konieczności uśpienia. Dlatego warto uwzględnić również takie opcje. Oczywiście, jeśli ktoś napisze tylko o przetrzymywaniu do naturalnej śmierci – też będzie dobrze, ale może mniej praktycznie.

Przykład uzupełnienia:To by było tyle, jeśli chodzi o sam wniosek. Nie zapomnijcie go podpisać w tym miejscu. Przechodzimy do załączników, a będzie ich tylko 4:

1) opis obiektu izolowanego, w którym IGO objęty wnioskiem będzie przetrzymywany lub badany;

2) ocena i opis ryzyka ucieczki IGO z obiektu izolowanego i rozprzestrzenienia się tego IGO oraz usunięcia IGO z obiektu izolowanego;

3) oświadczenie wnioskodawcy w zakresie karalności (oświadczenie nr 2);

4) dokumenty potwierdzające, że zwierzę domowe było przetrzymywane przed umieszczeniem gatunku, do którego to zwierzę należy na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Unii, albo oświadczenie (oświadczenie nr 3) lub dokumenty potwierdzające, że zapas IGO był przetrzymywany przed umieszczeniem gatunku, do którego należą zwierzę lub roślina objęte tym zapasem IGO, na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Unii, albo oświadczenie (oświadczenie nr 4).

Tworzymy nowy dokument zatytułowany:  Opis obiektu izolowanego, w którym IGO objęty wnioskiem będzie przetrzymywany lub badany.

W tym miejscu opisujemy nasz obiekt izolowany. Poleciłbym tu wpisać ogólne założenia obiektu izolowanego wynikające z przepisów poprzez skopiowanie poniższego tekstu, a następnie opisać obecnie posiadane obiekty izolowane. To też informacja dla Was – wiecie o co tak naprawdę chodzi i łatwiej będzie ewentualnie zmodyfikować treści pod swoje zwierzęta. Zwracam uwagę, że tekst został napisany pod kątem zwierząt akwariowych, więc czasem trzeba „akwaria” zamieniać np. na „woliery” i zmodyfikować odpowiednio opis. 

Przykład uzupełnienia:


Każdy obiekt izolowany zapewnia fizyczne odosobnienie IGO, a także uniemożliwia ucieczkę czy rozprzestrzenianie się IGO, jak również usunięcie z nich IGO przez osoby nieupoważnione.

Ponadto każdy obiekt izolowany:
1) uniemożliwia przetrzymywanym IGO uszkodzenie jego struktury (np. zbicie ściany zbiornika akwariowego lub pojemnika plastikowego), które w dalszej perspektywie pozwalałoby na ucieczkę i rozprzestrzenianie się IGO;

2) posiada dedykowane zamknięcie, otwierane wyłącznie w obecności wnioskodawcy lub wyznaczonej przez niego osoby;

3) jest dostosowany do przetrzymywanego IGO ograniczając mu możliwość ucieczki poprzez odpowiednią wysokość jego ścian lub odpowiednie zamknięcie;

4) umożliwia efektywną obserwację, kontrolę i usuwanie przetrzymywanych IGO;

5) jest łatwy w dezynfekcji i obsłudze (sprzątanie, prace konserwacyjne);

6) zapewnia przetrzymywanemu IGO właściwy poziom dobrostanu poprzez tworzenie odpowiedniego środowiska, a także (w zależności od charakteru obiektu) zastosowanie wymaganego sprzętu (np. filtracji, ogrzewania, oświetlenia).


Następnie opiszmy posiadane na czas złożenia wniosku stałe obiekty izolowane, którymi dysponujemy. Jeśli jest to np. akwarium, to podajmy:
– wymiary (długość, szerokość, wysokość), opcjonalnie pojemność; 
– materiał wykonania (np. zbiornik szklany);
– ogólne informacje o sprzęcie, np. obiekt wyposażony w filtrację wody przy wykorzystaniu filtra kaskadowego, oświetlenie UV, ogrzewanie przy pomocy grzałki akwarystycznej. 

Do opisu dodajmy dwa ważne punkty, w których wyjaśniamy, że:
a) Ucieczka IGO jest uniemożliwiona poprzez… i wpisujemy np. zastosowanie w obiekcie izolowanym odpowiednio wysokich ścian lub dodatkowo także odpowiedniego zamknięcia. 
b) Rozmnażanie IGO jest uniemożliwione poprzez… i wpisujemy np. separację okazów (szczególnie, gdy mamy tylko 1 okaz, lub 2 okazy w osobnych akwariach), lub w przypadku kilku okazów – np. sterylizacja (np. ssaki, ptaki, żółwie) lub niszczenie jaj (np. ptaki, żółwie) lub ikry (ryby) albo humanitarne uśmiercenie larw / osobników młodocianych (np. raki, małże Corbicula) albo brak żywiciela (np. brak ryb w przypadku szczeżui chińskiej) itp.

Zalecane jest dołączenie do załącznika fotografii tego obiektu izolowanego – warto je podpisać też podpisać. Fotografie umieszczamy w załączniku. Co prawda dołączanie fotografii nie jest obowiązkowe, ale jeśli chcemy uzyskać zezwolenie bez zbędnego przeciągania i dosyłania uzupełnień na wezwania to polecam ich zamieszczenie we wniosku. 

Oprócz stałego obiektu izolowanego (czyli np. akwarium, w którym zwierzę przebywa przez większość czasu) należy opisać obiekt izolowany tymczasowy, służący do transportu / przemieszczania. Może to być np. zamykane dedykowane pudełko lub transporter – oczywiście dostosowane do gatunku. Tutaj dopisujemy informacje o jego wymiarach i sposobie w jaki uniemożliwiona jest ucieczka IGO (czyli np. pojemnik wyposażony w dedykowane zamknięcie). 

Osobnym wartym uwagi obiektem izolowanym jest zbiornik kwarantannowy (obiekt izolowany kwarantannowy), który ma znaczenie w przypadku utrzymywania większej liczby okazów i np. separacji okazów chorych lub agresywnych, ale też przydatny w przypadku realizacji prac konserwacyjnych w obiekcie izolowanym (jeśli masz taki zbiornik to nie zapomnij o nim wspomnieć przy polu dotyczącym prac konserwacyjnych i sprzątaniu obiektu izolowanego). 

Na końcu dobrze dopisać informacje, że stały obiekt izolowany jeśli jest utrzymywany w jakimś zamykanym pokoju, bo zapewne jest, a jakby nie patrzeć – to dodatkowe zabezpieczenie przed ucieczką. Przykład: Obiekt izolowany o charakterze stałym (akwarium) znajduje się w pomieszczeniu zamykanym, uniemożliwiającym ucieczkę do środowiska przyrodniczego np. w przypadku ucieczki IGO spowodowanej rozszczelnieniem akwarium podczas nieobecności opiekuna. W opisie należy zaznaczyć, że ucieczka jest uniemożliwiona przez odpowiednie zabezpieczenia okien, drzwi i wentylacji, co ma szczególne znaczenie przy ssakach, jak np. szop pracz.

Nie zapomnijmy dodać następującej informacji:
„Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości obiektów izolowanych  celem dostosowania oferowanych warunków do potrzeb przetrzymywanych zwierząt IGO”.

Chodzi tu o to, że przykładowe akwarium, które obecnie posiadamy może się rozszczelnić i takiego drugiego już nie kupić, albo kupimy większe. Zatem albo przy opisie obiektu izolowanego wrzucamy jakieś „widełki”, albo właśnie korzystamy z tej notki. To normalne, że obiekt izolowany może ulec uszkodzeniu, jak również, że sam zwierzak po prostu rośnie i jako odpowiedzialni opiekunowie mamy obowiązek zapewnić mu właściwy poziom dobrostanu. 

W przypadku oczek wodnych, gdzie utrzymywane są np. żółwie, należy zadbać o odpowiednie ogrodzenie samego oczka (nie jest tożsame z ogrodzeniem działki), a w przypadku utrzymywania kilku okazów obu płci także zabezpieczenie przed rozmnożeniem np. utwardzone podłoże wokół oczka, w którym kopanie komór lęgowych będzie niemożliwe, czyli chociażby wyłożyć brzegi oczka po samo ogrodzenie kamieniami. Rekomendowanym ogrodzeniem są panele ogrodzeniowe, po których wspinanie żółwi jest ograniczone. 

Czy rozpisywać się tu szczególnie bardzo? Nie. Należy pamiętać, że jeśli osoba oceniająca wniosek będzie potrzebowała więcej informacji to zostaniemy o to poproszeni. Na etapie składania wniosku nie ma konieczności wdawania się w szczegóły, szczególnie, że finalnie mogą się okazać zupełnie zbędne. Z perspektywy wydawania zezwolenia ważne jest to by obiekt izolowany spełniał kryteria wspomniane powyżej. Zdecydowanie ważniejsze jest by wniosek wysłać w terminie niż rozpisywać się na kilkadziesiąt stron.

Tworzymy nowy dokument zatytułowany: Ocena i opis ryzyka ucieczki IGO z obiektu izolowanego i rozprzestrzeniania się tego IGO oraz usunięcia IGO z obiektu izolowanego 

Przykład uzupełnienia dla zwierząt akwariowych:

Pomimo zapewnienia należytej staranności przy opiece nad zwierzęciem domowym IGO istnieje ograniczone ryzyko ucieczki IGO z obiektu izolowanego, głównie w wyniku sytuacji losowych lub błędu ludzkiego. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których obiekt izolowany ulegnie uszkodzeniu np. rozszczelnienie pojemnika zawierającego IGO w trakcie nieobecności opiekuna lub upuszczenie pojemnika zawierającego IGO w wyniku przypadkowego poślizgnięcia się opiekuna, który go przenosił. W każdej z tych sytuacji ucieczka ma jednak charakter tymczasowy, a jej kontynuacja oraz rozprzestrzenianie się IGO pochodzącego z obiektu izolowanego jest uniemożliwione poprzez stosowanie zasady podwójnego zabezpieczenia. W pierwszej sytuacji dalsza ucieczka i rozprzestrzenianie się IGO jest uniemożliwione poprzez utrzymywanie obiektów izolowanych w zamkniętych pomieszczeniach. Przykładowe rozszczelnienie pojemnika jest natychmiastowo wykrywane przez opiekuna, co powoduje niezwłoczne uruchomienie działań polegających na odłowie IGO. W drugiej sytuacji przykładowej, dalszą ucieczkę i rozprzestrzenianie się IGO uniemożliwia bezpośrednia obecność opiekuna, który niezwłocznie po zdarzeniu podejmuje się odłowu zbiegłych IGO. Jeśli do zdarzenia dojdzie poza pomieszczeniem zamkniętym, a jednocześnie w wyniku przykładowego upadku opiekun straci przytomność, mogłaby jednak zaistnieć szansa na dalszą ucieczkę i rozprzestrzenienie IGO. Możliwość ta może być ograniczana poprzez wprowadzenie obowiązku udziału drugiego opiekuna wyznaczonego przez wnioskodawcę w działaniach realizowanych poza miejscem wykonywania czynności, czyli np. w sytuacjach, gdy konieczne jest przewiezienie IGO do lekarza weterynarii. Zdaniem wnioskodawcy stosowanie zaproponowanej powyżej zasady podwójnego zabezpieczenia pozwala ocenić szanse na ucieczkę i rozprzestrzenianie IGO jako niskie. 

Jednocześnie za niskie należy ocenić szanse na usunięcie IGO z obiektu izolowanego przez osoby nieupoważnione. Wynika to z tego, że wnioskodawca ma kontrolę nad osobami korzystającymi z pomieszczeń, w których znajdują się obiekty izolowane, a jednocześnie pomoc drugiego opiekuna w czynnościach realizowanych poza tym pomieszczeniem pozwala na podjęcie odpowiednich działań w przypadku przykładowej utraty przytomności przez wnioskodawcę lub wyznaczonego opiekuna. 

Należy wypełnić i podpisać poniższe oświadczenie. 

Uwaga! W przypadku wniosku kierowanego do właściwej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska (w przypadku IGO PL), należy upewnić się, że w nazwie oświadczenia zamiast „Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska” jest „Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska”, a w miejscu „IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii” jest „IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski”. 

W zależności od tego, czy nasz wniosek dotyczy dalszego przetrzymywania zwierzęcia domowego IGO czy zasobów IGO wypełniamy i podpisujemy jedno z poniższych oświadczeń. 

Uwaga! W przypadku wniosku kierowanego do właściwej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska (w przypadku IGO PL), należy upewnić się, że w nazwie oświadczenia zamiast „Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska” jest „Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska”, a w miejscu „IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii” jest „IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski”. 

Dla przetrzymywania w celach niekomercyjnych zwierząt domowych IGO:

 

Dla przetrzymywania w celach niekomercyjnych zapasu IGO:

W obu przypadkach oświadczenia podpisujemy sami. W przypadku gdy zwierzę nie było w naszym posiadaniu przed umieszczeniem go w wykazie IGO UE lub IGO PL, lub w przypadku gdy wnioskujemy o przetrzymywanie w celach niekomercyjnych zapasu IGO, konieczne będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów pozwalających ocenić, że zwierzę było przetrzymywane przed umieszczeniem go w którymś z wykazów. Niech będzie to co najmniej oświadczenie osoby, od której pozyskujemy zwierzę. Przydatne mogą się okazać jednak także takie dokumenty dodatkowe jak faktura lub certyfikat zdrowia lub wykaz z rejestru hodowlanego itp. Im bardziej udokumentujemy pochodzenie zwierzęcia będącego przedmiotem wniosku tym lepiej.

WNIOSEK PODSTAWOWY

Pobieramy formularz wniosku ze strony Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Po otworzeniu pliku uzupełniamy aktualną datę oraz miejscowość. Następnie przechodzimy do wypełniania poszczególnych punktów.

Uwaga! W przypadku wniosku kierowanego do właściwej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska (w przypadku IGO PL), należy upewnić się (lub edytować formularz), że w nazwie oświadczenia zamiast „Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska” jest „Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska”, a w miejscu „IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii” jest „IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski”. Należy zadbać też o właściwe dane adresata, odpowiednie dla właściwej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Punkt 1 – Imię i nazwisko oraz adres albo nazwa i siedziba wnioskodawcy
Punkt 2 – Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przez wnioskodawcę do kontaktu, jeżeli wnioskodawca lub ta osoba taki adres posiada
Oba punkty uzupełniamy swoimi danymi, np. Punkt 3 – Cel wykonywania czynności objętych wnioskiem

W zależności od sytuacji (opisane wyżej wraz z podanymi przykładami) zaznaczamy 'x’ przy:

(2) przeprowadzenie działań zaradczych

Punkt 4 – Nazwa czynności objętych wnioskiem 

Zaznaczamy 'x’ przy 'przetrzymywanie’ oraz ’ przemieszczanie na terytorium kraju (zakaz nie dotyczy transportu IGO do obiektów w związku z ich eliminacją)’. Przy wniosku o „przeprowadzenie działań zaradczych” zaznaczamy wyłącznie „przetrzymywanie”, gdyż nie jest możliwe otrzymanie zezwolenia na przemieszczanie przy działaniach zaradczych inne niż to związane z eliminacją. Oznacza to, że ewentualne wizyty lekarza weterynarii muszą odbywać się bez przemieszczania IGO. 

Istnieje również możliwość uzyskania zezwolenia na czynności takie jak 'przywożenie do Unii na terytorium kraju’ oraz 'wywożenie z Unii z terytorium kraju’. Opcje te zaznaczamy wyłącznie gdy faktycznie planujemy w najbliższym czasie przywieźć lub wywieźć zwierzę z terytorium kraju. W takich przypadkach należy skonsultować się przed wysłaniem wniosku z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. 

Przykład wypełnienia:Punkt 5 – Nazwa naukowa IGO, którego ma dotyczyć zezwolenie 

Punkt 6 – Nazwa polska (jeżeli nazwa polska istnieje)

Na potrzeby uzupełnienia obu pozycji, kopiujemy nazwę naukową (nazwa gatunkowa) oraz nazwę polską (nazwa zwyczajowa) naszego zwierzęcia z zestawienia z początku i wklejamy w wyznaczonych miejscach.

Jeśli mamy więcej niż jeden gatunek, o który występujemy to oczywiście należy wpisać także i jego (ma to sens kiedy np. wniosek dotyczy zwierząt o podobnych warunkach utrzymania). Wynika to z tego, że ze względu na różnice gatunkowe łatwiej będzie przygotować osobny wniosek np. na szopa pracza i żółwia ozdobnego, które po prostu są utrzymywane w zupełnie różnych warunkach. Łączenie w ten sposób może nam troszkę skomplikować opisy w załącznikach – tu polecam rozdzielenie gatunków o innych wymaganiach na osobne wnioski.

Jeśli znamy podgatunek zwierzęcia, warto go dopisać w nawiasie. 

Przykład uzupełnienia:Punkt 7 – Liczba lub ilość okazów IGO, którego ma dotyczyć zezwolenie

Wpisujemy liczbę posiadanych okazów tego samego gatunku. Jeśli dotyczy to jednego gatunku to wystarczy np. 1 okaz. 

Jeśli dotyczy okazów należących do kilku podgatunków lub odmian barwnych to lepiej zapisać np. żółw czerwonolicy – 1 okaz, żółw żółtobrzuchy – 2 okazy.

Jeśli możliwe jest rozpoznanie płci zwierzęcia, warto ją podać. 

Przykład uzupełnienia:Punkt 8 – Sposób wykonania czynności objętych wnioskiem

Opisujemy jak wykonamy czynności, które wskazaliśmy w pkt 4, odnosząc się do każdej z nich. W tym przypadku podejmujemy działania zaradcze, a zatem kluczowe jest wyeliminowanie zwierzęcia ze środowiska lub niedopuszczenie do jego wprowadzenia do tego środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu mu właściwych warunków bytowania. W tym punkcie trzeba opisać w jaki sposób, np. umieszczenie odłowionych żółwi w oczku wodnym zabezpieczonym przed możliwością ucieczki. 

Uwaga! Jeśli rozpisujemy wniosek o działania zaradcze, unikamy we wniosku stosowania nazwy „zwierzę domowe” lub „zapas IGO”, nawet jeśli w niektórych przypadkach zwierzęta są były lub są przetrzymywane jak zwierzęta domowe. Unikamy również jakichkolwiek nawiązań do określeń odnoszących się do zwierząt domowych – np. opisywania podejmowanych działań jako „zapobiegania bezdomności zwierząt”.  

Punkt 9 – Miejsce wykonania czynności objętych wnioskiem
Wpisujemy adres, w którym przetrzymywane będzie zwierzę, czyli np. swój adres zamieszkania. Warto też doprecyzować, że stałym miejscem przetrzymywania będzie obiekt izolowany w postaci akwarium czy terrarium czy woliera itp.

Przykład uzupełnienia:W przypadku wniosków uwzględniających wwóz okazów do kraju i wywóz okazów poza granicę kraju dodatkowo wskazać odpowiednio miejsce pochodzenia i miejsce wywozu. 

Punkt 10 – Czas wykonania czynności objętych wnioskiem

Trudno jest tak naprawdę ocenić co będzie za powiedzmy jakieś 5 lat. Być może z jakiegoś powodu będzie trzeba zrezygnować z dalszego przetrzymywania zwierzęcia i wystąpi konieczność znalezienia mu nowego opiekuna, lub też w przypadku wystąpienia poważnej choroby – konieczności uśpienia. Dlatego warto uwzględnić również takie opcje. Oczywiście, jeśli ktoś napisze tylko o przetrzymywaniu do naturalnej śmierci – też będzie dobrze, ale może mniej praktycznie.

Przykład uzupełnienia:To by było tyle, jeśli chodzi o sam wniosek. Nie zapomnijcie go podpisać w tym miejscu. Przechodzimy do załączników, a będzie ich 9:

1) opis obiektu izolowanego, w którym IGO objęty wnioskiem będzie przetrzymywany lub badany;

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu izolowanego;

3) procedury dotyczące sprzątania obiektu izolowanego, postępowania z odpadami powstałymi w obiekcie izolowanym oraz przeprowadzania w obiekcie izolowanym prac konserwacyjnych;

4) opis sposobu usunięcia IGO z obiektu izolowanego oraz unieszkodliwienia, zniszczenia lub humanitarnego uśmiercenia IGO;

5) oświadczenie wnioskodawcy (oświadczenie nr 1), że wnioskodawca lub zatrudniona przez niego osoba, która będzie wykonywała czynności objęte zezwoleniem, posiadają wiedzę w zakresie biologii danego gatunku IGO i zapobiegania ucieczce lub rozprzestrzenianiu się IGO, wraz ze wskazaniem kwalifikacji posiadanych przez wnioskodawcę i tę osobę;

6) procedura przemieszczenia IGO do i z obiektu izolowanego;

7) ocena i opis ryzyka ucieczki IGO z obiektu izolowanego i rozprzestrzenienia się tego IGO oraz usunięcia IGO z obiektu izolowanego;

8) opis systemu ciągłego nadzoru i plan awaryjny na wypadek ucieczki lub rozprzestrzenienia się IGO, w tym plan eliminacji tego IGO ze środowiska;

9) oświadczenie wnioskodawcy w zakresie karalności (oświadczenie nr 2).

Tworzymy nowy dokument zatytułowany:  Opis obiektu izolowanego, w którym IGO objęty wnioskiem będzie przetrzymywany lub badany.

W tym miejscu opisujemy nasz obiekt izolowany. Poleciłbym tu wpisać ogólne założenia obiektu izolowanego wynikające z przepisów poprzez skopiowanie poniższego tekstu, a następnie opisać obecnie posiadane obiekty izolowane. To też informacja dla Was – wiecie o co tak naprawdę chodzi i łatwiej będzie ewentualnie zmodyfikować treści pod swoje zwierzęta. Zwracam uwagę, że tekst został napisany pod kątem zwierząt akwariowych, więc czasem trzeba „akwaria” zamieniać np. na „woliery” i zmodyfikować odpowiednio opis. 

Przykład uzupełnienia:


Każdy obiekt izolowany zapewnia fizyczne odosobnienie IGO, a także uniemożliwia ucieczkę czy rozprzestrzenianie się IGO, jak również usunięcie z nich IGO przez osoby nieupoważnione.

Ponadto każdy obiekt izolowany:
1) uniemożliwia przetrzymywanym IGO uszkodzenie jego struktury (np. zbicie ściany zbiornika akwariowego lub pojemnika plastikowego), które w dalszej perspektywie pozwalałoby na ucieczkę i rozprzestrzenianie się IGO;

2) posiada dedykowane zamknięcie, otwierane wyłącznie w obecności wnioskodawcy lub wyznaczonej przez niego osoby;

3) jest dostosowany do przetrzymywanego IGO ograniczając mu możliwość ucieczki poprzez odpowiednią wysokość jego ścian lub odpowiednie zamknięcie;

4) umożliwia efektywną obserwację, kontrolę i usuwanie przetrzymywanych IGO;

5) jest łatwy w dezynfekcji i obsłudze (sprzątanie, prace konserwacyjne);

6) zapewnia przetrzymywanemu IGO właściwy poziom dobrostanu poprzez tworzenie odpowiedniego środowiska, a także (w zależności od charakteru obiektu) zastosowanie wymaganego sprzętu (np. filtracji, ogrzewania, oświetlenia).


Następnie opiszmy posiadane na czas złożenia wniosku stałe obiekty izolowane, którymi dysponujemy. Jeśli jest to np. akwarium, to podajmy:
– wymiary (długość, szerokość, wysokość), opcjonalnie pojemność; 
– materiał wykonania (np. zbiornik szklany);
– ogólne informacje o sprzęcie, np. obiekt wyposażony w filtrację wody przy wykorzystaniu filtra kaskadowego, oświetlenie UV, ogrzewanie przy pomocy grzałki akwarystycznej. 

Do opisu dodajmy dwa ważne punkty, w których wyjaśniamy, że:
a) Ucieczka IGO jest uniemożliwiona poprzez… i wpisujemy np. zastosowanie w obiekcie izolowanym odpowiednio wysokich ścian lub dodatkowo także odpowiedniego zamknięcia. 
b) Rozmnażanie IGO jest uniemożliwione poprzez… i wpisujemy np. separację okazów (szczególnie, gdy mamy tylko 1 okaz, lub 2 okazy w osobnych akwariach), lub w przypadku kilku okazów – np. sterylizacja (np. ssaki, ptaki, żółwie) lub niszczenie jaj (np. ptaki, żółwie) lub ikry (ryby) albo humanitarne uśmiercenie larw / osobników młodocianych (np. raki, małże Corbicula) albo brak żywiciela (np. brak ryb w przypadku szczeżui chińskiej) itp.

Zalecane jest dołączenie do załącznika fotografii tego obiektu izolowanego – warto je podpisać też podpisać. Fotografie umieszczamy w załączniku. Co prawda dołączanie fotografii nie jest obowiązkowe, ale jeśli chcemy uzyskać zezwolenie bez zbędnego przeciągania i dosyłania uzupełnień na wezwania to polecam ich zamieszczenie we wniosku. 

Oprócz stałego obiektu izolowanego (czyli np. akwarium, w którym zwierzę przebywa przez większość czasu) należy opisać obiekt izolowany tymczasowy, służący do transportu / przemieszczania. Może to być np. zamykane dedykowane pudełko lub transporter – oczywiście dostosowane do gatunku. Tutaj dopisujemy informacje o jego wymiarach i sposobie w jaki uniemożliwiona jest ucieczka IGO (czyli np. pojemnik wyposażony w dedykowane zamknięcie). 

Osobnym wartym uwagi obiektem izolowanym jest zbiornik kwarantannowy (obiekt izolowany kwarantannowy), który ma znaczenie w przypadku utrzymywania większej liczby okazów i np. separacji okazów chorych lub agresywnych, ale też przydatny w przypadku realizacji prac konserwacyjnych w obiekcie izolowanym (jeśli masz taki zbiornik to nie zapomnij o nim wspomnieć przy polu dotyczącym prac konserwacyjnych i sprzątaniu obiektu izolowanego). 

Na końcu dobrze dopisać informacje, że stały obiekt izolowany jeśli jest utrzymywany w jakimś zamykanym pokoju, bo zapewne jest, a jakby nie patrzeć – to dodatkowe zabezpieczenie przed ucieczką. Przykład: Obiekt izolowany o charakterze stałym (akwarium) znajduje się w pomieszczeniu zamykanym, uniemożliwiającym ucieczkę do środowiska przyrodniczego np. w przypadku ucieczki IGO spowodowanej rozszczelnieniem akwarium podczas nieobecności opiekuna. W opisie należy zaznaczyć, że ucieczka jest uniemożliwiona przez odpowiednie zabezpieczenia okien, drzwi i wentylacji, co ma szczególne znaczenie przy ssakach, jak np. szop pracz.

Nie zapomnijmy dodać następującej informacji:
Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości obiektów izolowanych  celem dostosowania oferowanych warunków do potrzeb przetrzymywanych zwierząt IGO„.

Chodzi tu o to, że przykładowe akwarium, które obecnie posiadamy może się rozszczelnić i takiego drugiego już nie kupić, albo kupimy większe. Zatem albo przy opisie obiektu izolowanego wrzucamy jakieś „widełki”, albo właśnie korzystamy z tej notki. To normalne, że obiekt izolowany może ulec uszkodzeniu, jak również, że sam zwierzak po prostu rośnie i jako odpowiedzialni opiekunowie mamy obowiązek zapewnić mu właściwy poziom dobrostanu. 

W przypadku oczek wodnych, gdzie utrzymywane są np. żółwie, należy zadbać o odpowiednie ogrodzenie samego oczka (nie jest tożsame z ogrodzeniem działki), a w przypadku utrzymywania kilku okazów obu płci także zabezpieczenie przed rozmnożeniem np. utwardzone podłoże wokół oczka, w którym kopanie komór lęgowych będzie niemożliwe, czyli chociażby wyłożyć brzegi oczka po samo ogrodzenie kamieniami. Rekomendowanym ogrodzeniem są panele ogrodzeniowe, po których wspinanie żółwi jest ograniczone. 

Czy rozpisywać się tu szczególnie bardzo? Nie. Należy pamiętać, że jeśli osoba oceniająca wniosek będzie potrzebowała więcej informacji to zostaniemy o to poproszeni. Na etapie składania wniosku nie ma konieczności wdawania się w szczegóły, szczególnie, że finalnie mogą się okazać zupełnie zbędne. Z perspektywy wydawania zezwolenia ważne jest to by obiekt izolowany spełniał kryteria wspomniane powyżej. Zdecydowanie ważniejsze jest by wniosek wysłać w terminie niż rozpisywać się na kilkadziesiąt stron.

Należy napisać oświadczenie, w którym zaświadczamy o tym, że obiekty izolowane objęte wnioskiem są naszą własnością, a następnie je podpisać. 

Osobno należy przygotować dokumentację co do tytułu prawnego odnośnie miejsca, w którym znajdują się obiekty izolowane. Będą to np. akt własności domu czy mieszkania, umowa użyczenia podpisana z właścicielem, czy zgoda na wykorzystanie pomieszczenia przez uczelnię na potrzeby realizacji badań naukowych. 

Tworzymy nowy dokument zatytułowany: Procedury dotyczące sprzątania obiektu izolowanego, postępowania z odpadami powstałymi w obiekcie izolowanym oraz przeprowadzania w obiekcie izolowanym prac konserwacyjnych.

Przykład uzupełnienia z komentarzem:

Podczas wykonywania wszelkich czynności związanych ze sprzątaniem obiektu izolowanego, postępowaniem z odpadami powstałymi w obiekcie izolowanym, a także przeprowadzeniem kwarantannowych zachowuje się szczególną ostrożność mającą na celu uniemożliwienie ucieczki lub rozprzestrzenienia się IGO. Na czas prowadzenia wybranych czynności IGO może zostać przeniesiony do dedykowanego zbiornika kwarantannowego (spełniającego kryteria obiektu izolowanego) na czas prowadzenia tych czynności”.
pobrane z nią np. larwy raków, a następnie przepuszczenie wody przez siatkę akwarystyczną, której rolą byłoby wychwycenie larw. Alternatywnym rozwiązaniem jest przepuszczenie wody przez siatkę akwarystyczną z pominięciem wprowadzenia wody do pojemników. Woda pochodząca z podmian wody jest następnie poddana utylizacji. 

Poza tym możemy skorzystać z takiego przykładu (rozpisany pod różne gatunki akwariowe, dlatego proszę odpowiednio zmodyfikować pod własny):

a) Sprzątanie obiektu izolowanego

Narzędzia wykorzystywane przy sprzątaniu, takie jak np. węże akwarystyczne, odmulacze, siatki akwarystyczne, miski, wiadra są regularnie dezynfekowane z wykorzystaniem izopropanolu lub dokładnego przesuszenia.

Podmiana wody. Polega na pobraniu z obiektu izolowanego określonej ilości wody akwariowej (np. 20% objętości) i podmienienia jej na wodę świeżą. Działanie wykonuje się z wykorzystaniem dedykowanych węży akwarystycznych, odmulaczy lub odkurzaczy czy pojemników do pobierania wody. W wybranych sytuacjach woda jest najpierw wpuszczana do osobnych szczelnych pojemników celem oceny czy nie zostały pobrane z nią np. larwy raków, a następnie przepuszczenie wody przez siatkę akwarystyczną, której rolą byłoby wychwycenie larw. Alternatywnym rozwiązaniem jest przepuszczenie wody przez siatkę akwarystyczną z pominięciem wprowadzenia wody do pojemników. Woda pochodząca z podmian wody jest następnie poddana utylizacji. 

Usuwanie wody. W niektórych sytuacjach istnieje potrzeba usunięcia całości wody z obiektu izolowanego. W takich przypadkach, po usunięciu IGO z takiego obiektu, przepuszcza się wodę w sposób jednakowy z tym opisanym przy podmianach wody, a następnie poddaje się ją utylizacji. 

Czyszczenie ścian obiektu izolowanego. Działanie wykonuje się zarówno w przypadku funkcjonującego, wypełnionego wodą obiektu, bądź też po usunięciu z niego części lub całości wody. Realizowane jest w formie czyszczenia ścian z glonów przy pomocy gąbki lub specjalnych czyścików. Nieużywane obiekty izolowane są dezynfekowane i przygotowywane do kolejnego użycia, utrzymywane w gotowości.

Czyszczenie sprzętu. Działanie wykonuje się bezpośrednio w obiekcie izolowanym lub w osobnych pojemnikach np. dedykowanych miskach lub wiadrach. W większości przypadków będzie to wyłącznie przetarcie gąbką podobnie jak w przypadku ścian zbiornika. W przypadku filtracji będzie to dodatkowo płukanie gąbki poprzez wyciskanie jej w misce (ewentualnie wiadrze, pojemniku) wypełnionej wodą pochodzącą z obiektu izolowanego. Wykorzystana woda jest następnie poddawana utylizacji. Nieużywany sprzęt oraz jego wszelkie elementy są dezynfekowane i utrzymywane w gotowości do kolejnego użycia (przechowywanie w pojemnikach lub nieużywanych obiektach izolowanych).

Płukanie podłoża. Głównym podłożem wykorzystywanym w obiektach izolowanych jest piasek kwarcowy lub zbliżone sztuczne wyroby. Działanie wykonuje się po opróżnieniu obiektu izolowanego z wszelkiej innej zawartości uwzględniając w tym IGO, wodę, sprzęt i elementy aranżacji. Pozostały w obiekcie piasek jest płukany wykorzystując wcześniej usuniętą z niego wodę bezpośrednio w obiekcie izolowanym lub też piasek jest pobierany z obiektu i płukany w osobnym dedykowanym pojemniku np. misce czy wiadrze. Nieużywane podłoże jest dezynfekowane poprzez dokładne przesuszenie i utrzymywane w gotowości do kolejnego użycia (przechowywanie np. w pojemnikach, workach akwarystycznych lub nieużywanych obiektach izolowanych).

Usuwanie nadmiernej roślinności oraz elementów aranżacji. Działanie wykonuje się poprzez usuwanie wymaganych elementów z obiektu izolowanego i umieszczenie w dedykowanym pojemniku celem przejrzenia go pod obecność występowania ewentualnych okazów IGO np. larw raków. Elementy roślinne (np. niezjedzone liście stosowane jako pokarm, nadmiar roślin wykorzystywanych w aranżacji) są następnie unieszkodliwiane. 

Oprócz powyższego warto opisać sprzątanie pomieszczenia, w którym znajduje się obiekt izolowany, ale też bardzo krótko np. Pomieszczenie, w którym znajduje się obiekt izolowany jest regularnie sprzątane i dezynfekowane za pomocą odkurzacza oraz dedykowanych środków chemicznych. 

b) Postępowanie z odpadami powstałymi w obiekcie izolowanym

Utylizacja wody. Woda pochodząca z podmian wody ze zbiorników jest w całości przepuszczana przez przepływową lampę UVC (ograniczenie przenikania zagrożeń mikrobiologicznych), a następnie odprowadzana jest do kanalizacji sanitarnej lub izolowanych kolektorów odpływowych, w których woda jest dalej filtrowana przez glebę lub odparowuje. Wraz z wodą z obiektów izolowanych usuwany jest drobny osad z dna zbiornika (martwa materia organiczna), a także glony starte z szyb w trakcie sprzątania. 

Oczywiście jeśli nie posiadamy przepływowej lampy UVC to pomijamy ten wątek.

Unieszkodliwienie roślin. Następuje w wyniku zniszczenia roślin poprzez pocięcie ich na części, a następnie: umieszczenia w pojemniku spełniającym kryteria obiektu izolowanego, w którym zostaną zalane wrzącą wodą lub wysuszone. Docelowo unieszkodliwione rośliny zostaną wykorzystane na kompoście. Alternatywnym rozwiązaniem jest po ich unieszkodliwieniu (tu przesuszeniu) jest ich wyrzucenie zgodnie z zasadami segregacji odpadów do kosza na śmieci ogólne. Pojemnik, w którym dokonano unieszkodliwienia roślin jest dezynfekowany z wykorzystaniem np. izopropanolu lub dokładnie wysuszany celem uniemożliwienia przetrwania jakichkolwiek części roślin zdolnych do przeżycia i rozprzestrzeniania się. Alternatywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie roślin jako pokarmu dla utrzymywanych zwierząt.

Martwy materiał pochodzenia roślinnego. Fragmenty liści i części roślin wykorzystywanych jako pokarm są dokładnie wysuszane i wykorzystywane na kompoście. Alternatywnym rozwiązaniem jest po ich unieszkodliwieniu (tu przesuszeniu) ich wyrzucenie zgodnie z zasadami segregacji odpadów do kosza na śmieci ogólne. 

c) Przeprowadzanie prac konserwacyjnych

Tu należy napisać wspomnieć o tym, że w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych w obiekcie izolowanym stosowane jest postępowanie zgodnie z opisem powyżej. W przypadku prac wykonywanych w pomieszczeniu, w którym znajduje się obiekt izolowany (np. odmalowanie ścian tego pomieszczenia) może on zostać przeniesiony do innego pomieszczenia spełniającego te same kryteria w tym samym mieszkaniu (w każdym razie pod tym samym adresem) na czas realizacji tych prac – jest to niezbędne dla zachowania dobrostanu zwierzęcia, a zapis jak najbardziej praktyczny.

Tworzymy nowy dokument zatytułowany: Opis sposobu usunięcia IGO z obiektu izolowanego oraz unieszkodliwienia, zniszczenia lub humanitarnego uśmiercenia IGO

Przykładowe uzupełnienie:


Poniższe czynności realizowane są w sposób uniemożliwiający ucieczkę lub rozprzestrzenianie IGO lub ich potencjalnych patogenów, zagrożeń mikrobiologicznych.

 a) Usunięcie IGO z obiektu izolowanego

Usunięcie IGO następuje poprzez odłowienie okazu za pomocą ręki lub siatki akwarystycznej. Obiekt izolowany, jak również każdy pojemnik, w którym przetrzymywano IGO, jest dezynfekowany z wykorzystaniem np. izopropanolu lub dokładnie wysuszany celem uniemożliwienia przetrwania jakichkolwiek ich części zdolnych do przeżycia i rozprzestrzeniania się, w tym także potencjalnych zagrożeń mikrobiologicznych. Dotyczy to także sprzętu oraz elementów aranżacji wykorzystywanych w obiektach izolowanych.”

b) Humanitarne uśmiercenie IGO 

Uśmiercenia dokonuje się z wykorzystaniem metod niepowodujących u zwierzęcia możliwego do uniknięcia bólu, dystresu lub cierpienia. O pomoc w uśmierceniu zwierzęcia IGO wnioskodawca będzie się zwracał do lekarza weterynarii posiadającego odpowiednią specjalizację. Uśmiercone zwierzęta będą utylizowane z wykorzystaniem wyspecjalizowanych firm lub lecznicy weterynaryjnej.

Wnioskodawca zobowiązuje się w terminie 7 dni poinformować regionalnego dyrektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce zamieszkania o dokonaniu uśmiercenia tego zwierzęcia.


Uzupełniamy i podpisujemy poniższe oświadczenie. 

Uwaga! W przypadku wniosku kierowanego do właściwej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska (w przypadku IGO PL), należy upewnić się, że w nazwie oświadczenia zamiast „Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska” jest „Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska”, a w miejscu „IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii” jest „IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski”. Uzupełniamy zgodnie ze stanem faktycznym, czyli np. doświadczenie w utrzymywaniu tego zwierzęcia od kilku lat. Jeśli jest to zwierzę akwariowe, a wcześniej mieliśmy np. jakieś ryby akwariowe, to wpiszmy odpowiednio dłuższe doświadczenie w akwarystyce, opiece nad zwierzętami akwariowymi. Jeśli uczestniczyliśmy w wystawach akwarystycznych, konferencjach, szkoleniach, warsztatach lub nawet dyskusjach na grupach tematycznych – napisz, że robisz to regularnie lub okazjonalnie, ale to także Twoje doświadczenie.

Nie należy zapominać, że doświadczenie zyskujemy nieustannie, więc warto dodać na koniec następujący zapis:

Zobowiązuję się do regularnego pozyskiwania nowej wiedzy, a także zapoznawania ze zmianami w przepisach prawnych w zakresie IGO, w szczególności gatunku/gatunków objętych wnioskiem„.

Można to robić poprzez śledzenie aktualności na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, działalności Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, jak również inicjatyw oddolnych, a w szczególności:

Co jeśli nie mam żadnych szkoleń i wykształcenia?

W takiej sytuacji możemy udać się np. do lekarza weterynarii, który sprawuje opiekę weterynaryjną nad zwierzęciem, lub naukowca, eksperta, odpowiadającego za badania naukowe dotyczące tego zwierzęcia IGO z prośbą o napisanie zaświadczenia o tym, że wnioskodawca posiada taką wiedzę i przeszkolenie w tym zakresie ze strony tej osoby. 

Tworzymy osobny dokument zatytułowany: Procedura przemieszczenia IGO do i z obiektu izolowanego.

Poniższy przykład uzupełniania przygotowałem w formie dość uniwersalnej. Warto jednak go nieco zmodyfikować dostosowując do konkretnego zwierzęcia, na którego zezwolenie się ubiegamy, np. w przypadku ryb akwariowych, można wspomnieć o ich transporcie w workach akwarystycznych, a zasada podwójnego zabezpieczenia będzie tu realizowana poprzez zapakowanie worka z rybami lub rakami w dodatkowy worek akwarystyczny, który ogranicza szansę ucieczki zwierząt. Można dopisać o transporcie w różnych warunkach pogodowych i opisać np. sposób chłodzenia zwierząt akwariowych w lecie, czy utrzymywania temperatury w pojemnikach transportowych z gadami w zimie, jeśli jest taka potrzeba. 

Przykład uzupełnienia:


Zezwolenie stale towarzyszy IGO podczas przetrzymywania i transportu / przemieszczania. Ponadto w stałym miejscu przetrzymywania IGO dostępna jest stale kopia tego zezwolenia. Poniżej opisane czynności realizowane są w sposób uniemożliwiający ucieczkę lub rozprzestrzenianie IGO lub związanych z nimi potencjalnych zagrożeń mikrobiologicznych.

a) Transport

Transport IGO odbywa się, w zależności od wielkości i wymagań poszczególnych okazów, z wykorzystaniem różnej wielkości pojemników lub specjalistycznych pojemników, w których znajdować się one będą w fizycznym odosobnieniu, a także zapobiegać ich ucieczce czy rozprzestrzenianiu. Zwierzęta transportowane są w sposób zapewniający im właściwy poziom dobrostanu.

Stosowana jest zawsze zasada podwójnego zabezpieczenia. Transport IGO może się odbywać także w pojemnikach wykorzystywanych jako obiekty izolowane. W każdym przypadku przemieszczane IGO są pod ciągłym nadzorem opiekuna.

b) Rejestracja

Zarówno w przypadku IGO przenoszonych do, jak i ze stałych obiektów izolowanych podlegają rejestracji prowadzonej zgodnie z przyjętą ewidencją, w tym np. terminy wizyt w lecznicy weterynaryjnej, informacje o pracach konserwacyjnych itd.

c) Kwarantanna

Zarejestrowane okazy umieszczane są w zbiorniku kwarantannowym spełniającym kryteria obiektu izolowanego, a także dostosowanym do wymagań gatunku. Długość kwarantanny dostosowana jest do stanu zdrowia i pochodzenia poszczególnych okazów. W przypadku okazów z widocznymi problemami zdrowotnymi stosuje się odpowiednie preparaty pielęgnacyjne lub zapewnia opiekę weterynaryjną. Kwarantanna jest obowiązkowa dla wszystkich okazów IGO, które zostają przemieszczone do obiektów izolowanych.

d) Aklimatyzacja

Po przejściu kwarantanny okazy IGO umieszczane są w docelowych obiektach izolowanych stałych. Aklimatyzacja dostosowana jest do wymagań poszczególnych okazów IGO i realizowana zgodnie z ich biologią.


Tworzymy nowy dokument zatytułowany: Ocena i opis ryzyka ucieczki IGO z obiektu izolowanego i rozprzestrzeniania się tego IGO oraz usunięcia IGO z obiektu izolowanego 

Przykład wypełnienia:

Pomimo zapewnienia należytej staranności przy opiece nad zwierzęciem domowym IGO istnieje ograniczone ryzyko ucieczki IGO z obiektu izolowanego, głównie w wyniku sytuacji losowych lub błędu ludzkiego. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których obiekt izolowany ulegnie uszkodzeniu np. rozszczelnienie zbiornika akwariowego zawierającego IGO w trakcie nieobecności opiekuna lub upuszczenie pojemnika zawierającego IGO w wyniku przypadkowego poślizgnięcia się opiekuna, który go przenosił. W każdej z tych sytuacji ucieczka ma jednak charakter tymczasowy, a jej kontynuacja oraz rozprzestrzenianie się IGO pochodzącego z obiektu izolowanego jest uniemożliwione poprzez stosowanie zasady podwójnego zabezpieczenia. W pierwszej sytuacji dalsza ucieczka i rozprzestrzenianie się IGO jest uniemożliwione poprzez utrzymywanie obiektów izolowanych w zamkniętych pomieszczeniach. Przykładowe rozszczelnienie akwarium jest natychmiastowo wykrywane przez opiekuna, co powoduje niezwłoczne uruchomienie planu awaryjnego. W drugiej sytuacji przykładowej, dalszą ucieczkę i rozprzestrzenianie się IGO uniemożliwia bezpośrednia obecność opiekuna, który niezwłocznie po zdarzeniu podejmuje się odłowu zbiegłych IGO. Jeśli do zdarzenia dojdzie poza pomieszczeniem zamkniętym, a jednocześnie w wyniku przykładowego upadku opiekun straci przytomność, mogłaby jednak zaistnieć szansa na dalszą ucieczkę i rozprzestrzenienie IGO. Możliwość ta może być ograniczana poprzez wprowadzenie obowiązku udziału drugiego opiekuna wyznaczonego przez wnioskodawcę w działaniach realizowanych poza miejscem wykonywania czynności, czyli np. w sytuacjach, gdy konieczne jest przewiezienie IGO do lekarza weterynarii. Zdaniem wnioskodawcy stosowanie zaproponowanej powyżej zasady podwójnego zabezpieczenia pozwala ocenić szanse na ucieczkę i rozprzestrzenianie IGO jako niskie. 

Jednocześnie za niskie należy ocenić szanse na usunięcie IGO z obiektu izolowanego przez osoby nieupoważnione. Wynika to z tego, że wnioskodawca ma kontrolę nad osobami korzystającymi z pomieszczeń, w których znajdują się obiekty izolowane, a jednocześnie pomoc drugiego opiekuna w czynnościach realizowanych poza tym pomieszczeniem pozwala na podjęcie odpowiednich działań w przypadku przykładowej utraty przytomności przez wnioskodawcę lub wyznaczonego opiekuna. 

Tworzymy osobny dokument zatytułowany: Opis systemu ciągłego nadzoru i plan awaryjny na wypadek ucieczki lub rozprzestrzeniania się IGO, w tym plan eliminacji tego IGO ze środowiska

Przykład uzupełnienia:


      a) Opis systemu ciągłego nadzoru

Stosuje się podwójny system zabezpieczeń na wypadek ucieczki IGO z obiektu izolowanego. Jest to zawsze co najmniej przetrzymywanie IGO w obiekcie izolowanym znajdującym się w zamkniętym pomieszczeniu lub pod bezpośrednią kontrolą opiekuna. Posiadane obiekty izolowane pozwalają na łatwą obserwację i kontrolę przetrzymywanych w nich IGO. 

W przypadku uzyskania zezwolenia, w celu identyfikacji tego zwierzęcia wnioskodawca niezwłocznie oznakowuje je lub dokumentuje jego indywidualne cechy. 

b) Plan awaryjny na wypadek ucieczki lub rozprzestrzenienia się IGO, w tym plan eliminacji tego IGO ze środowiska

W przypadku stwierdzenia ucieczki lub rozprzestrzenienia się IGO wykorzystywanego w ramach wnioskowanych czynności wdrażany jest niezwłocznie poniższy plan awaryjny:

a) Należy upewnić się, że nie dochodzi do ucieczki lub rozprzestrzeniania się kolejnych okazów IGO, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłocznie je wyeliminować;

b) Należy upewnić się, że w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu izolowanego nie są obserwowane okazy IGO pochodzące z ucieczki;

c) Należy upewnić się, że liczba okazów IGO znajdujących się w danym obiekcie izolowanym jest zgodna ze stanem faktycznym;

d) W przypadku wystąpienia niezgodności wskazanych w powyższym punkcie należy niezwłocznie: poinformować o zdarzeniu: Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska; właściwą dla danego obszaru regionalną dyrekcję ochrony środowiska; władze lokalnego samorządu; właściciela każdej działki, na której istnieje podejrzenie pojawienia się tego IGO.


UWAGA! Obecnie trwają prace nad projektem rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska, które określi dokładny sposób oznakowania i wykonania dokumentacji. Składając wniosek trzeba mieć na uwadze, że możemy zostać poproszeni nie tylko o dokumentacje fotograficzną, lecz także o wszczepienie zwierzęciu mikroczipa. Więcej informacji na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – kliknij tutaj.

Należy wypełnić i podpisać poniższe oświadczenie. 

Uwaga! W przypadku wniosku kierowanego do właściwej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska (w przypadku IGO PL), należy upewnić się, że w nazwie oświadczenia zamiast „Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska” jest „Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska”, a w miejscu „IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii” jest „IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski”. 

No i to by było na tyle. Gratulacje! 

Zostało tylko wysłać wniosek, a możliwości jest tu całkiem sporo. Wniosek można składać pisemnie wysyłając na adres instytucji, złożyć osobiście lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Absolutnie nie należy składać wniosku drogą mailową!

Czy jest się czym przejmować, jeśli wniosek będzie złożony nie do końca poprawnie lub zabraknie w nim jakichś informacji? Najważniejsze to wysłać wniosek w wymaganym przepisami prawa terminieJeśli osoba oceniająca wniosek stwierdzi, że jakichś informacji zabrakło to po prostu zostanie przesłane do wnioskodawcy wezwanie do uzupełnienia takich informacji. Dlatego też, jeśli „obudzisz się” nawet w ostatnim możliwym dniu na składanie wniosku i nie masz na to chwili, wypełnij sam wniosek nawet bez załączników (co zajmie może z 15 minut) i poślij, gdzie trzeba, dzięki temu „kupisz” sobie trochę czasu, jednak niech będzie to ostateczność – odpowiedzialny opiekun nie powinien odkładać wysłania wniosku na ostatnią chwilę. 

 

Na odpowiedź trzeba poczekać około miesiąca. W przypadku gdy odpowiedź nie przychodzi można się skontaktować z instytucją, do której kierowaliśmy wniosek o to czy na pewno dotarł. 

Należy też zaznaczyć, że wiele osób zwleka z wysłaniem wniosku do ostatniej chwili, co niestety wpływa na wydłużenie oczekiwania na decyzję. Przykładem może to być sytuacja, gdy pierwszy z takich terminów mijał 18 czerwca 2022. Duży napływ wielu wniosków w krótkim czasie doprowadził do sytuacji, w której wiele spraw zostało odroczonych w czasie, nawet o 6 miesięcy! 

Nie ma jednak wówczas powodów do niepokoju, szczególnie, jeśli mowa o zezwoleniach uzyskiwanych na zwierzęta domowe. Sprawa po prostu zostanie załatwiona później. Jeśli otrzymasz taką odpowiedź, zachowaj ją, gdyż jest to potwierdzenie, że sprawa jest realizowana i obowiązek został dopełniony – a to najważniejsze. 

 

Jak wygląda takie zezwolenie?

Poniżej można zobaczyć jak wygląda zezwolenie przesłane od jednej z osób, która wypełniała wniosek korzystając z powyższych wskazówek. Wniosek dotyczył jednego osobnika żółwia ozdobnego Trachemys scripta. Warto zwrócić uwagę na warunki tego zezwolenia.

A co jeśli przyjdzie odpowiedź negatywna?

Niestety, istnieje także szansa na to, że nie otrzymamy zezwolenia. Sytuacje te dotyczą jednak właściwie przypadków, w których termin nie został dotrzymany, a w praktyce – wniosek został wysłany po terminie. Dlatego bardzo ważne jest to, by nie zwlekać z jego wysłaniem do ostatniej chwili, a zarazem by poinformować znajomych o takim obowiązku – szczególnie, że przepisy te nie otrzymują należytej promocji, przez co wiele osób zwyczajnie nie wie, że jest taka konieczność. Problem ten potęguje ponadto fakt, że nie brakuje opiekunów zwierząt, którzy nie przywiązują zbyt wiele uwagi do swoich podopiecznych i nawet nie wiedzą jaki gatunek tak naprawdę posiadają. Dlatego też tym bardziej, mogą nie wiedzieć o ich obecności w którymś z wykazów.

Oczywiście przysługuje nam w takiej sytuacji także odwołanie od decyzji, która to zobowiązuje nas w terminie 7 dni do przekazania zwierzęcia osobie posiadającej zezwolenie, w tym np. azylu dla zwierząt, lub też do uśpienia przez lekarza weterynarii.

Można z tego wybrnąć, ale wszystko zależy od konkretnej sytuacji i naszych możliwości. Jednym z rozwiązań może być np. wystąpienie o wniosek na azyl dla zwierząt lub o działania zaradcze. Dajmy na to, że dysponujemy oczkiem wodnym, z którego korzysta nasz żółw ozdobny, albo mamy dużą wolierę z szopem praczem. Jednocześnie mamy wiedzę, wykształcenie w temacie zwierząt lub współpracę z osobami, które takie kryteria spełniają. Do dzieła! Warto tu sprawę skonsultować wcześniej z zespołem zajmującym się inwazyjnymi gatunkami obcymi w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

W razie potrzeby zapraszam do kontaktu: rafal.maciaszek@lowcaobcych.pl

Aby zakończyć ten materiał pozytywnie, dodam, że wszystkie osoby, które poprosiły mnie o pomoc i zrealizowały wypracowane ustalenia, otrzymały finalnie zezwolenia, nawet pomimo wcześniejszej odmowy. Poniżej znajdziecie fotografie zwierząt, których opiekunowie wykazali się odpowiedzialnym podejściem i uzyskali zezwolenia zapewniając tym samym bezpieczną przyszłość swoim podopiecznym.