inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Polski

Reynoutria japonica
rdestowiec ostrokończysty

fot. Rafał Maciaszek

Jak zgłosić nowe stanowisko inwazyjnego gatunku obcego do gminy?

Rafał Maciaszek / Łowca Obcych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obserwacje inwazyjnych gatunków obcych (IGO) umieszczonych w wykazach IGO stwarzających zagrożenie dla Unii (IGO UE) lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski (IGO PL) należy zgłosić do gminy właściwej z uwagi na miejsce tej obserwacji. Zgłoszenia są kluczowe dla podejmowania działań zaradczych polegających na izolacji, kontroli lub eliminacji inwazyjnych gatunków obcych, dla których podejmuje się skoordynowane działania. W tym materiale przygotowałem instrukcję do wypełnienia takiego zgłoszenia, której celem jest przede wszystkim zachęcenie jak największej liczby osób do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o gatunkach obcych, a tym samym przyczynienie się do ochrony przyrody w Polsce. 

Na wstępie chciałbym podkreślić, że poniżej przedstawione przykładowe wypełnienie zgłoszenia nie zostało przesłane do oceny instytucjom, do których zgłoszenie to należy kierować i w związku z tym nie należy traktować umieszczonych tu propozycji jako perfekcyjnego wzorca. Jest to po prostu zbiór wskazówek i pomysłów w formie instrukcji, które można uwzględnić przy wypełnianiu własnego zgłoszenia, a jednocześnie zawierające znane mi już rozwiązania ze zgłoszeń na podstawie których przeszły one pomyślnie. Aby wypełnić zgłoszenie nie jest konieczne korzystanie z przedstawionych tu rozwiązań. Ogólne wytyczne można znaleźć na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Uwaga! W materiale znajdziesz podlinkowania do literatury, dokumentów międzynarodowych, przepisów prawnych oraz informacje o instytucjach, które za nie odpowiadają. W niektórych miejscach będą one także wspominane przy konkretnych zagadnieniach. Ma to na celu umożliwienie czytelnikowi weryfikacji przedstawionych tu informacji. Ze swojej strony zapewniam, że dołożyłem, i wciąż dokładam, wszelkich starań do tego aby materiał ten był jak najbardziej poprawny. Tym samym jeśli znajdziesz jakiś błąd lub zgromadzone przez Ciebie dowody zawierają informacje sprzeczne z tu zamieszczonymi, proszę skontaktuj się ze mną.   

Kontakt
rafal.maciaszek@lowcaobcych.pl

INFORMACJE PODSTAWOWE

Aby dobrze poruszać się w przepisach prawnych dotyczących gatunków obcych warto rozpocząć od zakresów jakie obejmują poszczególne określenia. 


Inwazyjny gatunek obcy (IGO) oznacza gatunek obcy, którego wprowadzenie lub rozprzestrzenianie się zagraża – jak stwierdzono – bioróżnorodności i powiązanym usługom ekosystemowym lub oddziałuje na nie w niepożądany sposób;

gdzie:

Gatunek obcy oznacza każdego żywego osobnika gatunku, podgatunku lub niższego taksonu zwierząt, roślin, grzybów lub drobnoustrojów wprowadzonego poza jego naturalny zasięg; pojęcie to obejmuje wszelkie części, gamety, nasiona, jaja lub diaspory tych gatunków, jak również hybrydy, odmiany lub rasy zdolne do przeżycia i rozmnażania;

Wprowadzenie oznacza przemieszczenie gatunku poza jego naturalny zasięg na skutek interwencji człowieka;

Na podstawie art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych.


Najprościej mówiąc: każdy inwazyjny gatunek obcy jest gatunkiem obcym, ale już nie każdy gatunek obcy jest inwazyjnym gatunkiem obcym. Temat ten szczegółowo został omówiony w artykule Gatunek obcy nie taki obcy.

Krajowym aktem prawnym regulującym zarządzanie gatunkami obcymi jest ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych, która opiera się na omówionych wyżej określeniach gatunku obcego i inwazyjnego gatunku obcego promowanych przez rozporządzenie nr 1143/2014.

Inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii i Polski

W przepisach prawnych pojawiają się dodatkowo takie określenia jak inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii (IGO UE) czy inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Polski (IGO PL), których definicje zamieszczam poniżej. Są to te spośród inwazyjnych gatunków obcych, których niepożądane oddziaływanie uznano za wymagające skoordynowanych działań na szczeblu unijnym bądź krajowym. Oznacza to, że wykazy te nie obejmują wszystkich inwazyjnych gatunków obcych. Tym samym, jeśli jakiegoś gatunku obcego nie umieszczono w wykazach takich gatunków, to dotyczą go wyłącznie wspomniane wcześniej zakazy wprowadzania do środowiska przyrodniczego i przemieszczania w tym środowisku – niezależnie od tego od inwazyjności tych gatunków. 


Inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii (IGO UE) oznacza inwazyjny gatunek obcy, którego niepożądane
oddziaływanie uznano za wymagające skoordynowanych działań na szczeblu unijnym zgodnie z art. 4 ust. 3 Rozporządzenia nr 1143/2014;

Inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii są umieszczone w wykazie unijnym (wykazie inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii).

Inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Polski (IGO PL) oznacza inwazyjny gatunek obcy inny niż inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii, którego niepożądane oddziaływanie w wyniku jego uwolnienia i rozprzestrzeniania się, nawet jeśli nie jest w pełni ocenione, zostaje w Polsce uznane – na podstawie dowodów naukowych – za istotne dla całości lub części jej terytorium oraz za wymagające
podjęcia działań na szczeblu krajowym;

Inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Polski są umieszczone w wykazie krajowym (wykazie inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski).

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych, art. 3 i 4.


Kompletne listy zwierząt należących do inwazyjnych gatunków obcych umieszczonych w wykazach IGO stwarzających zagrożenie dla Unii oraz IGO stwarzających zagrożenie dla Polski zaprezentowano w dalszej części materiału. Obowiązkowi zgłaszania podlegają wyłącznie gatunki występujące w tych wykazach. 

Przygotowanie zgłoszenia

Do zgłoszenia należy przygotować następujące informacje: 

 • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres lub siedzibę zgłaszającego; 
 • dane kontaktowe zgłaszającego, np. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;
 • nazwę obserwowanego inwazyjnego gatunku obcego stwarzającego zagrożenie dla Polski lub Unii;
 • liczbę okazów tego gatunku lub określenie zajmowanej przez nie powierzchni, o ile jest to możliwe do ustalenia;
 • miejsce i datę stwierdzenia obecności tego gatunku;
 • fotografię umożliwiającą identyfikację gatunku (opcjonalnie, jednak taka fotografia lub nagranie zdecydowanie zwiększa wiarygodność zgłoszenia).

Przygotowując zgłoszenie można skorzystać ze wzoru dostępnego na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, który można pobrać tutaj. Wzór ma rozszerzenie .xlsx i można go otworzyć i edytować m.in. w programie MS Excel. Po otworzeniu pliku wyświetli się widoczna niżej tabela z polami do uzupełnienia.

 

W pierwszej kolejności wypełniamy pola odpowiadające nazwie polskiej i nazwie naukowej gatunku. W tym celu można skorzystać z rozwijanej listy, którą znaleźć można w lewym dolnym rogu sąsiadującej komórki. Pomocne w znalezieniu obu nazw mogą okazać się wykazy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski i Unii, które zamieszczono poniżej.

ROŚLINY

 Nazwa polska

 Nazwa naukowa

Data umieszczenia w wykazie

BRUNATNICE

PHAEOPHYTA

 

Rugulopteryx okamurae

2 sierpnia 2022

NASIENNE

SPERMATOPHYTA

 

barszcz Mantegazziego

Heracleum mantegazzianum

2 sierpnia 2017***

barszcz perski

Heracleum persicum

3 sierpnia 2016

barszcz Sosnowskiego

Heracleum sosnowskyi

3 sierpnia 2016***

bożodrzew gruczołowaty

Ailanthus altissima

15 sierpnia 2019***

chmiel japoński

Humulus scandens

15 sierpnia 2019

dławisz okrągłolistny

Celastrus orbiculatus

2 sierpnia 2027

eichornia gruboogonkowa (hiacynt wodny)

Eichhornia crassipes

3 sierpnia 2016

gunera chilijska

Gunnera tinctoria

2 sierpnia 2017

gymnokoronis dębolistny

Gymnocoronis spilanthoides

15 sierpnia 2019

jadłoszyn baziowaty

Prosopis juliflora

15 sierpnia 2019

kabomba karolińska

Cabomba caroliniana

3 sierpnia 2016

komarnik wirginijski

Baccharis halimifolia

3 sierpnia 2016

lagarosyfon wielki

Lagarosiphon major

3 sierpnia 2016

moczarka delikatna

Elodea nuttallii

2 sierpnia 2017***

niecierpek gruczołowaty

Impatiens glandulifera

2 sierpnia 2017***

opornik łatkowaty

Pueraria montana var. lobata (Pueraria lobata)

3 sierpnia 2016

partenium ambrozjowate

Parthenium hysterophorus

3 sierpnia 2016

pistia rozetkowa

Pistia stratiotes

2 sierpnia 2024

rdest wielokłosowy

Koenigia polystachya

2 sierpnia 2022

rozplenica szczecinkowata

Pennisetum setaceum

2 sierpnia 2017

salwinia uciążliwa

Salvinia molesta (Salvinia adnata)

15 sierpnia 2019

smokrzyn łojodajny

Triadica sebifera (Sapium sebiferum)

15 sierpnia 2019

trojeść amerykańska

Asclepias syriaca

2 sierpnia 2017***

tulejnik amerykański

Lysichiton americanus

3 sierpnia 2016***

wąkrota jaskrowata

Hydrocotyle ranunculoides

3 sierpnia 2016

wężówka japońska

Lygodium japonicum

15 sierpnia 2019

wywłócznik brazylijski

Myriophyllum aquaticum

3 sierpnia 2016

wywłócznik różnolistny

Myriophyllum heterophyllum

2 sierpnia 2017

Acacia saligna (Acacia cyanophylla)

15 sierpnia 2019

Alternanthera philoxeroides

2 sierpnia 2017

Andropogon virginicus

15 sierpnia 2019

Cardiospermum grandiflorum

15 sierpnia 2019

Cortaderia jubata

15 sierpnia 2019

Ehrharta calycina

15 sierpnia 2019

Hakea sericea

2 sierpnia 2022

Lespedeza cuneata (Lespedeza juncea var. sericea)

15 sierpnia 2019

Ludwigia grandiflora

3 sierpnia 2016

Ludwigia peploides

3 sierpnia 2016

Microstegium vimineum

2 sierpnia 2017

Persicaria perfoliata (Polygonum perfoliatum)

3 sierpnia 2016

ZWIERZĘTA

 

 Nazwa polska

 Nazwa naukowa

 

WIRKI

TURBELLARIA

 

Arthurdendyus triangulatus

15 sierpnia 2019

OWADY

INSECTA

 

Solenopsis geminata

2 sierpnia 2022

Solenopsis invicta

2 sierpnia 2022

Solenopsis richteri

2 sierpnia 2022

Wasmannia auropunctata

2 sierpnia 2022

Vespa velutina nigrithorax

3 sierpnia 2016

MAŁŻE

BIVALVIA

 

Limnoperna fortunei

2 sierpnia 2022

PANCERZOWCE

MALACOSTRACA

 

krab wełnistoręki (krab wełnistoszczypcy)

Eriocheir sinensis

3 sierpnia 2016***

rak luizjański

Procambarus clarkii

3 sierpnia 2016***

rak marmurkowy

Procambarus fallax f. virginalis (Procambarus virginalis)

3 sierpnia 2016

rak pręgowany (rak pręgowaty)

Orconectes limosus (Faxonius limosus)

3 sierpnia 2016***

rak sygnałowy

Pacifastacus leniusculus

3 sierpnia 2016***

Faxonius rusticus

2 sierpnia 2022

Orconectes virilis (Faxonius virilis)

3 sierpnia 2016

PŁAZY

AMPHIBIA

 

platana szponiasta

Xenopus laevis

2 sierpnia 2024

żaba rycząca (żaba byk, żaba wół)

Lithobates (Rana) catesbeianus

3 sierpnia 2016***

GADY

REPTILIA

 

lancetogłów królewski*

Lampropeltis getula

2 sierpnia 2022

żółw ozdobny**

Trachemys scripta

3 sierpnia 2016***

RYBY

PISCES

 

bass słoneczny

Lepomis gibbosus

15 sierpnia 2019

czebaczek amurski

Pseudorasbora parva

3 sierpnia 2016***

gambuzja kropkowana

Gambusia holbrooki

2 sierpnia 2022

gambuzja pospolita

Gambusia affinis

2 sierpnia 2022

moron biały

Morone americana

2 sierpnia 2022

przydenka żebrowata

Fundulus heteroclitus

2 sierpnia 2024

sumik czarny

Ameiurus melas

2 sierpnia 2022

sumik koralowy (sumik węgorzowaty)

Plotosus lineatus

15 sierpnia 2019

trawianka

Perccottus glenii

3 sierpnia 2016***

Channa argus

2 sierpnia 2022

PTAKI

AVES

 

bilbil czerwonoplamy

Pycnonotus cafer

2 sierpnia 2022

gęsiówka egipska

Alopochen aegyptiacus

2 sierpnia 2017***

ibis czczony

Threskiornis aethiopicus

3 sierpnia 2016

majna brunatna

Acridotheres tristis

15 sierpnia 2019

sterniczka jamajska

Oxyura jamaicensis

3 sierpnia 2016***

wrona orientalna

Corvus splendens

3 sierpnia 2016

SSAKI

MAMMALIA

 

burunduk

Tamias sibiricus

3 sierpnia 2016

jeleń aksis (czytal)

Axis axis

2 sierpnia 2022***

jenot

Nyctereutes procyonoides

2 lutego 2019

koati

Nasua nasua

3 sierpnia 2016

mangusta złocista

Herpestes javanicus

3 sierpnia 2016***

mundżak

Muntiacus reevesi

3 sierpnia 2016

nutria

Myocastor coypus

3 sierpnia 2016

piżmak

Ondatra zibethicus

2 sierpnia 2017

szop pracz

Procyon lotor

3 sierpnia 2016***

wiewiórczak rdzawobrzuchy

Callosciurus erythraeus

3 sierpnia 2016

wiewiórczak zmienny

Callosciurus finlaysonii

2 sierpnia 2022

wiewiórka czarna

Sciurus niger

3 sierpnia 2016

wiewiórka szara

Sciurus carolinensis

3 sierpnia 2016***

* dotyczy wszystkich podgatunków tj: L. getula californiae, L. getula floridana, L. getula getula, L. getula holbrooki, L. getula nigra, L. getula nigrita, L. getula splendida, L. getula sticicepshybryd i odmian barwnych

** dotyczy wszystkich podgatunków tj. żółw czerwonolicy T. scripta elegans, żółw żółtolicy T. scripta troosti, żółw żółtobrzuchy T. scripta scripta

*** gatunek objęty dodatkowymi zakazami w przetrzymywaniu, hodowli, rozmnażaniu, oferowaniu do sprzedaży i zbywaniu od 8 marca 2012 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym; zezwolenie na odstępstwa od zakazów można było uzyskać na podstawie dawnego art. 120 ustawy o ochronie przyrody
 
Odnośniki:

ROŚLINY

 Nazwa polska

 Nazwa naukowa

Data umieszczenia w wykazie

NASIENNE

SPERMATOPHYTA

 

azolla drobna (karolińska)

Azolla filiculoides

18 grudnia 2021**

grubosz Helmsa **** 

Crassula helmsi **** 

18 grudnia 2021**

kolcolist zachodni

Ulex europaeus

18 grudnia 2021**

kolczurka klapowana

Echinocystis lobata

18 grudnia 2021**

niecierpek pomarańczowy

Impatiens capensis

18 grudnia 2021**

rdestowiec czeski (pośredni)

Reynoutria x bohemica

18 grudnia 2021**

rdestowiec japoński (ostrokończysty)

Reynoutria japonica

18 grudnia 2021**

rdestowiec sachaliński

Reynoutria sachalinensis

18 grudnia 2021**

  **** 

Spartina anglica **** 

18 grudnia 2021**

ZWIERZĘTA

 

Nazwa polska

Nazwa naukowa

 

RAMIENIOWE

TENTACULATA

 

**** 

Mnemiopsis leidyi **** 

18 grudnia 2021**

OWADY

INSECTA

 

biedronka azjatycka **** 

Harmonia axyridis **** 

18 grudnia 2021**

MAŁŻE

BIVALVIA

 

**** 

Corbicula fluminalis ****  

18 grudnia 2021**

Corbicula fluminea

18 grudnia 2021**

ostryga pacyficzna **** 

Crassostrea gigas **** 

18 grudnia 2021**

szczeżuja chińska **** 

Sinanodonta woodiana **** 

18 grudnia 2021**

GADY

REPTILIA

 

żółw malowany

Chrysemys picta

18 grudnia 2021**

żółw ostrogrzbiety

Graptemys pseudogeographica

18 grudnia 2021**

żółw jaszczurowaty

Chelydra serpentina

18 grudnia 2021**

RYBY

PISCES

 

babka bycza **** 

Neogobius melanostomus **** 

18 grudnia 2021**

babka łysa (gołogłowa) **** 

Babka (Neogobius) gymnotrachelus **** 

18 grudnia 2021**

babka marmurkowata (marmurkowa)* **** 

Proterorhinus marmoratus **** 

18 grudnia 2021**

babka szczupła (rzeczna) **** 

Neogobius fluviatilis **** 

18 grudnia 2021**

pirapitinga (pirania paku)*** **** 

Piaractus brachypomus **** 

18 grudnia 2021**

sumik karłowaty

Ameiurus nebulosus

18 grudnia 2021**

PTAKI

AVES

 

bernikla kanadyjska

Branta canadensis

18 grudnia 2021**

SSAKI

MAMMALIA

 

bizon

Bison bison

18 grudnia 2021**

bóbr kanadyjski

Castor canadensis

18 grudnia 2021**

jeleń sika (wschodni)

Cervus nippon

18 grudnia 2021**

jeleń wirginijski

Odocoileus virginianus

18 grudnia 2021**

maral (jeleń mandźurski) **** 

Cervus elaphus sibiricus **** 

18 grudnia 2021**

wapiti

Cervus canadensis

18 grudnia 2021**

* dotyczy babki rurkonosej Proterorhinus semilunaris, która wcześniej opisywana była jako babka marmurkowata Proterorhinus marmoratus

** gatunek objęty dodatkowymi zakazami w przetrzymywaniu, hodowli, rozmnażaniu, oferowaniu do sprzedaży i zbywaniu od 8 marca 2012 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym; zezwolenie na odstępstwa od zakazów można było uzyskać na podstawie dawnego art. 120 ustawy o ochronie przyrody

*** nieinwazyjny gatunek obcy

**** gatunek usunięty z wykazu IGO stwarzających zagrożenie dla Polski z dniem 19 grudnia 2022 roku

Odnośniki:

Alternatywnie, gdy rozwijana lista nie działa w naszym programie, można po prostu samodzielnie uzupełnić obie nazwy. 

Następnie uzupełniamy kolejne pola do wypełnienia: 

 •  Minimalna liczba okazów lub powierzchnia zajmowana przez IGO
Należy podać liczbę obserwowanych okazów lub powierzchnię przez nie zajmowaną. 
Na przykład, jeśli obserwowano jednego żółwia ozdobnego lub rdestowca japońskiego zajmującego około dwa metry kwadratowe, to należy wpisać odpowiednio 1 i 2. Jednostkę liczebności, w tym przypadku osobnik lub m2, należy wybrać w Jednostce liczebności. 
 • Maksymalna liczba okazów lub powierzchnia zajmowana przez IGO

Należy podać liczbę obserwowanych okazów lub powierzchnię przez nie zajmowaną wliczając ponadto potencjalne zaobserwowane okazy (np. co do których nie ma do końca pewności, że należą do zgłaszanego gatunku) lub powierzchnię potencjalnie zajmowaną przez ten gatunek (np. rozpoznano stanowisko rdestowca japońskiego, którego część mogła zostać skoszona przy okazji utrzymania pobocza lokalnej drogi). 

Na przykład, jeśli obserwowano jednego żółwia ozdobnego, ale widziano jeszcze trzy inne w tym samym stawie w parku miejskim, których jednak nie udało się dokładnie zidentyfikować, to należy wpisać 4. Jeśli rozpoznano stanowisko rdestowca japońskiego, którego część mogła zostać skoszona przy okazji utrzymania pobocza lokalnej drogi, to należy podać potencjalną powierzchnię zajmowaną przez gatunek np. 30). Jednostkę liczebności, w tym przypadku osobnik lub m2, należy wybrać w Jednostce liczebności.

Zdarzają się także sytuacje, gdzie minimalna i maksymalna liczba okazów lub powierzchnia zajmowana przez IGO będą miały tą samą wartość. 

Na przykład, znaleziono żółwia ozdobnego na drodze gminnej, który mógł zostać niedawno porzucony – wówczas jest to jeden osobnik w obu przypadkach. Podobnie będzie w przypadku drzew, np. bożodrzew gruczołowaty.  

 • Jednostka liczebności
Należy podać jednostkę, którą wykorzystywano przy określeniu minimalnej i maksymalnej liczby okazów lub powierzchni zajmowanej przez IGO, np. osobnik lub m2. Można też skorzystać innych jednostek liczebności, np. długości zasiedlonego obiektu wyrażona w metrach, kępy, kolonie, osobnik dorosły, osobnik młodociany, para, pędy, pędy kwiatostanowe, samica, samiec, stanowiska, zasiedlone drzewa, zasiedlone głazy/kamienie, zasiedlone pnie, zasiedlone zbiorniki wodne. 
 • Miejsce stwierdzenia obecności IGO w środowisku
Najlepiej podać numer działki ewidencyjnej, obręb, gminę, powiat, województwo, lub identyfikator działki ewidencyjnej, lub alternatywnie – adres.  

Numery działek ewidencyjnych można znaleźć korzystając z narzędzi zaprezentowanych w kolejnym kroku (przy odpowiednim przybliżeniu mapy pojawią się granice działek zaznaczone niebieskimi liniami, pośród których będą widoczne wspomniane numery). 

 • Miejsce stwierdzenia obecności IGO w środowisku – plik shp lub współrzędne
Należy skorzystać z portalu geoserwis.gdos.gov.pl. Po wejściu na stronę pojawi się mapa Polski z domyślnie zaznaczonymi formami ochrony przyrody (można wyłączyć ich wyświetlanie odznaczając je w zielonym okienku po prawej stronie). Zamykamy wyświetlające się centralnie okienko z Informacją. 

Następnie należy odszukać lokalizację stanowiska, w którym stwierdzono IGO – odpowiednio przybliżając. Z listy narzędzi znajdującej się po lewej stronie okna wybieramy ikonkę „Rysowanie” oznaczoną sylwetką ołówka. Po jej wybraniu ikonka podświetli się na purpurowo, a obok pojawi się okno z dodatkowymi narzędziami. 

W zależności od charakteru obserwacji, należy wybrać opcję „Rysuj punkt” (druga ikonka od lewej), lub „Rysuj poligon” (czwarta ikonka od lewej). W przypadku obserwacji pojedynczych okazów IGO np. jeden okaz bożodrzewa gruczołowatego, lub jeden okaz szopa pracza, sprawdzi się opcja pierwsza. W przypadku, gdy IGO zajmuje pewien obszar, który jesteśmy w stanie ustalić, np. kępa rdestowca ostrokończystego, lub zbiornik wodny, w którym występuje dowolny gatunek wodny np. sumik karłowaty czy żółw ozdobny, rekomenduje się wybranie opcji drugiej. 

W tym celu należy kliknąć na odpowiednią opcję, a następnie kursorem zaznaczyć na mapie odpowiednią lokalizację – w przypadku punktu będzie to punkt, a w przypadku poligonu będzie to więcej punktów, które rysujemy w wokół stanowiska IGO. Na poniższym przykładzie zaprezentowano narysowany poligon wokół oczka wodnego. 

Ostatnim etapem jest wybranie z okienka „Rysowanie” piątej ikonki od lewej (oznaczona sylwetką „(x, y)”), po której kliknięciu ukaże się nowe okno ze współrzędnymi. Niezależnie czy był to punkt, czy poligon, czynność ta wygląda tak samo. Kopiujemy całą treść tego pola i umieszczamy w pliku zgłoszenia w komórce w kolumnie „Miejsce stwierdzenia obecności IGO w środowisku – plik shp lub współrzędne”. Po wykonaniu tej czynności można zamknąć stronę. 

 • Data stwierdzenia obecności IGO w środowisku
Należy skorzystać z formatu rrrr-mm-dd, np. 2023-10-01 (1 października 2023) 
 • Dane podmiotu zgłaszającego stwierdzenie IGO
Jeśli zgłoszenia dokonuje osoba fizyczna, należy podać „osoba fizyczna”.

Warto podać kontakt – adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. Może to być pomocne w przypadku wykazania ewentualnych braków w zgłoszeniu lub próby uzyskania większej liczby wskazówek co do zgłoszonej obserwacji. Nie ma potrzeby podawania kontaktu jeśli zgłoszenia dokonuje się poprzez adres mailowy. 

 • Uwagi
 Jest to dodatkowe miejsce, w którym można umieścić np. nazwę załączanego w e-mailu pliku z fotografią zaobserwowanego okazu. 
 
Poniżej zaprezentowane zostało przykładowo wypełnione zgłoszenie.

Plik ze zgłoszeniem zapisujemy, a następnie dołączamy w formie załącznika do wiadomość e-mail, którą należy kierować na adres ogólny (najczęściej sekretariat) urzędu gminy, lub bezpośrednio do wyznaczonego gminnego wydziału ochrony środowiska. Po wykonanej weryfikacji zgłoszenie zostanie przekazane właściwej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, a następnie zostanie umieszczone w Centralnym Rejestrze IGO (jest to portal geoserwis.gov.pl – zgłoszenia IGO można wyświetlić wybierają w zielonym okienku „inwazyjne gatunki obce”, a następnie z rozwijanej listy wybrać wybrany gatunek, co spowoduje wyświetlenie na mapie wszystkich otrzymanych zgłoszeń od końca roku 2021).