inwazyjny gatunek obcy

Psittacula krameri
aleksandretta obrożna

fot. Tomasz Kaliszewski

Ptaki w przepisach dotyczących gatunków obcych

Rafał Maciaszek / Łowca Obcych

Inwazyjne gatunki obce (IGO) stanowią jeden z głównych czynników, za pośrednictwem których człowiek zagraża światowej różnorodności biologicznej. Wskazuje się, że tylko po 1500 roku IGO były jedną z przyczyn, która spowodowała wyginięcie co najmniej 60% wymarłych gatunków. W tym samym czasie IGO były wyłączną przyczyną wyginięcia niemalże co trzeciego gatunku ptaka na świecie. Z uwagi na skalę zagrożenia podjęto działania mające ograniczyć znaczenie tego czynnika poprzez wprowadzenie różnych regulacji, przede wszystkim rozporządzenia nr 1143/2014 wdrażającego postanowienia Konwencji o różnorodności biologicznej i Konwencji Berneńskiej oraz ich dokumentów pomocniczych, które definiują określenia gatunku obcego i inwazyjnego gatunku obcego, a także zakres ich stosowania. W Polsce, przepisy te obowiązują od grudnia 2021 roku dzięki ustawie o gatunkach obcych (ugo). Niniejszy materiał ma na celu przybliżyć problematykę gatunków obcych, a także najważniejsze przepisy odnoszące się do nierodzimych ptaków. 

Uwaga! W materiale znajdziesz odniesienia do literatury, dokumentów międzynarodowych, przepisów prawnych oraz informacje o instytucjach, które za nie odpowiadają. Ze swojej strony zapewniam, że dołożyłem, i wciąż dokładam, wszelkich starań do tego aby materiał ten był jak najbardziej poprawny. Tym samym jeśli znajdziesz jakiś błąd lub zgromadzone przez Ciebie dowody zawierają informacje sprzeczne z tu zamieszczonymi, proszę skontaktuj się ze mną.   

Kontakt
rafal.maciaszek@lowcaobcych.plgatunek rodzimy

Streptopelia decaocto
sierpówka

fot. Tomasz Kaliszewski

Rodzimy czy obcy?

Na wstępie należy zaznaczyć, że gatunki obce to nie żadni kosmici, a gatunki, które z reguły człowiek zna bardzo dobrze. Nie są one obce człowiekowi, ale są takie dla równie obcego im świata przyrody w danym regionie, gdzie zostały wprowadzone właśnie przez człowieka. Obowiązującą definicję gatunku obcego najłatwiej można znaleźć w przepisach rozporządzenia nr 1143/2014 (art. 3), które przyjęło tą wskazaną w obu wymienionych konwencjach, których Polska jest też stroną. Zgodnie z nimi:


Gatunek obcy oznacza każdego żywego osobnika gatunku, podgatunku lub niższego taksonu zwierząt, roślin, grzybów lub drobnoustrojów wprowadzonego poza jego naturalny zasięg; pojęcie to obejmuje wszelkie części, gamety, nasiona, jaja lub diaspory tych gatunków, jak również hybrydy, odmiany lub rasy zdolne do przeżycia i rozmnażania;

gdzie:

Wprowadzenie oznacza przemieszczenie gatunku poza jego naturalny zasięg na skutek interwencji człowieka;

Na podstawie art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych.


Warto zauważyć, że definicja gatunku obcego wyraźnie wskazuje na odpowiedzialność człowieka za występowanie danego gatunku poza obszarem naturalnego zasięgu, co jest efektem jego interwencji w przyrodę. Co jest rozumiane przez tą interwencję? Wyróżnia się kilkadziesiąt dróg wprowadzania gatunków obcych do środowiska i przemieszczania w tym środowisku. Taki gatunek obcy może zostać na przykład celowo wprowadzony do środowiska dla jego „wzbogacenia”; może być efektem „wypuszczenia na wolność”, które w rzeczywistości jest próbą usprawiedliwienia porzucenia zwierzęcia; czy też efektem zaniedbania, które przyczyniło się do jego ucieczki do środowiska. W Polsce za jedną z dwóch takich dróg priorytetowych, czyli o największym znaczeniu, uznano ucieczkę gatunków zwierząt domowych, gatunków akwarystycznych i terrarystycznych, gdyż to właśnie za jej pośrednictwem wiele gatunków obcych zwierząt przedostało się do środowiska.

 Kluczowa do właściwego posługiwania się określeniem gatunku obcego jest także znajomość zakresu stosowania tego pojęcia. Przykładem może tu być wyłączenie dwóch czynników, które uznaje się za interwencję człowieka, a które nie mogą być wyłącznym powodem uznania gatunku za gatunek obcy. Zgodnie z rekomendacją 142 (2009) Konwencji Berneńskiej, gatunkiem obcym nie jest gatunek samodzielnie rozszerzający swój zasięg naturalny w odpowiedzi na zmiany klimatu. Gatunkiem obcym nie będzie też gatunek, który rozszerza ten zasięg z uwagi na zmiany warunków ekologicznych. Przykładem takiego gatunku będzie sierpówka, czyli synogarlica turecka, będąca w Polsce gatunkiem rodzimym. Nie inaczej będzie w przypadku wróbla domowego. Natomiast gatunkiem obcym już będzie taki, który rozprzestrzenia się samodzielnie z miejsca introdukcji np. bernikla kanadyjska. Co warto podkreślić, również i w tym przypadku jest zgodność świata nauki i przepisów prawnych, a informację o tym znaleźć można w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1143/2014.

Warte dostrzeżenia są też najbardziej „obce” spośród gatunków obcych, a zarazem najbliższe człowiekowi, czyli gatunki udomowione. Zgodnie z art. 2 Konwencji o różnorodności biologicznej należy przez to określenie rozumieć gatunki, na których proces ewolucyjny miał wpływ człowiek dostosowując je do swoich potrzeb. Będą to zatem gatunki, które nie występują naturalnie, gdyż nie dziedziczą zasięgów naturalnych swoich przodków poddanych selekcji. Gdziekolwiek by się nie pojawiły w środowisku będą gatunkami obcymi. Przykładami takich udomowionych gatunków (lub podgatunków) będą tu m.in. kura domowa, gęś domowa, czy gołąb. Będą to również wszelkie uzyskane sztucznie odmiany barwne i rasy hodowlane gatunków nieudomowionych (czyli dzikich).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o gatunkach obcych, wszystkich gatunków obcych dotyczy zakaz wprowadzania ich do środowiska i przemieszczania w środowisku. Obowiązuje od niego kilka odstępstw (art. 7 ust. 3 ugo), jednak w kontekście ptaków, dotyczą one wyłącznie możliwości wprowadzania do środowiska bażanta (gatunku obcego w Polsce) w celach łownych zgodnie z przepisami ustawy Prawo łowieckie. Tym samym wszystkie inne gatunki obce ptaków są objęte zakazem. Co jednak w przypadku gatunku obcego odłowionego i wypuszczonego w tym samym miejscu? Należy zaznaczyć, że wprowadzenie ma swoją określoną definicję wspomnianą wyżej i tym samym nie jest nim ponowne uwolnienie gatunku obcego bez zmiany lokalizacji. Zagadnienie to ma znaczenie w przypadku obrączkowania ptaków. Ponieważ w przepisach dotyczących gatunków obcych wprowadzenie nie jest tożsame z uwolnieniem, warto wyjaśnić czym jest też to ostatnie. Zgodnie z opinią Zespołu ds. IGO przy Komisji Europejskiej (otrzymaną 21 grudnia 2022 r.) poprzez uwolnienie należy rozumieć umożliwienie gatunkowi obcemu przedostanie się do środowiska lub aktywne przyczynienie się do jego dalszego rozprzestrzeniania. Opinia ta nie ma charakteru wiążącego, lecz pozwala dostrzec różnice między stosowanymi określeniami. Każde wprowadzenie będzie zatem uwolnieniem, ale nie każde uwolnienie wprowadzeniem. Ma to znaczenie z uwagi na fakt, że zgodnie z opinią uzyskaną od Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (otrzymaną 21 lipca 2022 r.), zakaz wprowadzania do środowiska gatunku obcego jest przez ten urząd interpretowany jako każdorazowe umieszczenie (uwolnienie) gatunku obcego w środowisku poza jego naturalnym zasięgiem na skutek interwencji człowieka. Tym samym oba określenia są ze sobą tu utożsamiane. Opinia ta również nie ma wiążącego charakteru, jednak warto mieć ją na uwadze, jeśli planowane jest działanie polegające na ponownym uwolnieniu gatunku obcego do środowiska. W takich przypadkach dobrą praktyką będzie uzyskanie stosownej opinii Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Klimatu i Środowiska, który odpowiada za zakres stosowania art. 7 ust. 1 ugo.

 

inwazyjny gatunek obcy

Branta canadensis
bernikla kanadyjska

fot. Tomasz Kaliszewski

Inwazyjny czy konfliktowy?

Niektóre gatunki obce wprowadzone do środowiska mogą stwarzać w nim zagrożenie dla różnorodności biologicznej i powiązanych usług ekosystemowy, bądź też oddziaływać na nie w niepożądany sposób. Takie gatunki obce określa się inwazyjnymi gatunkami obcymi. Obowiązującą definicję zasięgniętą z art. 3 rozporządzenia nr 1143/2014 przedstawiono poniżej:


Inwazyjny gatunek obcy (IGO) oznacza gatunek obcy, którego wprowadzenie lub rozprzestrzenianie się zagraża – jak stwierdzono – bioróżnorodności i powiązanym usługom ekosystemowym lub oddziałuje na nie w niepożądany sposób;

gdzie:

Gatunek obcy oznacza każdego żywego osobnika gatunku, podgatunku lub niższego taksonu zwierząt, roślin, grzybów lub drobnoustrojów wprowadzonego poza jego naturalny zasięg; pojęcie to obejmuje wszelkie części, gamety, nasiona, jaja lub diaspory tych gatunków, jak również hybrydy, odmiany lub rasy zdolne do przeżycia i rozmnażania;

Wprowadzenie oznacza przemieszczenie gatunku poza jego naturalny zasięg na skutek interwencji człowieka;

Różnorodność biologiczna oznacza zróżnicowanie organizmów żywych dowolnego pochodzenia, w tym z ekosystemów lądowych, morskich i innych ekosystemów wodnych oraz zespołów ekologicznych, do których należą; to zróżnicowanie obejmuje różnorodność w obrębie gatunku, między gatunkami i między ekosystemami;

Usługi ekosystemowe oznaczają bezpośredni lub pośredni wkład ekosystemów w dobrostan człowieka;

Na podstawie art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych.


Innymi słowy, inwazyjne gatunki obce to te spośród gatunków obcych, za pośrednictwem których człowiek zagraża przyrodzie i gospodarce, co udowodniono na przykład poprzez wykonanie stosownych badań naukowych. Zagrożenie to może mieć różną formę. Dany gatunek może stwarzać je na przykład poprzez konkurencję z rodzimym gatunkiem czy hybrydyzację (hybrydy gatunków obcych z gatunkami rodzimymi są gatunkami obcymi). Warto podkreślić, że inwazyjność dotyczy wyłącznie gatunków obcych. Błędne zatem jest twierdzenie by wyrządzający ewentualne straty w gospodarce rodzimy kormoran dla Polski był inwazyjnym gatunkiem obcym. Poprawnie będzie określić ten gatunek gatunkiem konfliktowym, czyli takim, który jest uczestnikiem konfliktu z człowiekiem. Co ważne stosując to określenie nie wskazuje się kto jest winien tego konfliktu, podczas gdy w przypadku inwazyjnych gatunków obcych za ewentualne straty wyraźnie podkreśla się odpowiedzialność człowieka.

Oczywiście inwazyjność różni się w zależności od gatunku, stąd też często wyróżnia się gatunki mało, średnio czy bardzo inwazyjne, jak np. w projekcie dotyczącym inwazyjnych gatunków obcych realizowanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku IGO, są to gatunki, u których ta inwazyjność została stwierdzona. Informacja ta nie powinna przesłaniać faktu, że obecność jakiegokolwiek gatunku obcego w środowisku będzie miała wpływ na to środowisko. Nawet wspomniany wcześniej obcy dla krajowej przyrody bażant może wpływać na większą liczbę pasożytów u rodzimej kuropatwy. Brak stwierdzenia inwazyjności w przypadku danego gatunku obcego, czyli np. brak dostępnych badań w tym zakresie nie klasyfikuje tego gatunku jako nieinwazyjny. Właściwie z uwagi na powyższe, trudno o to by jakikolwiek gatunek obcy miał nie wykazywać jakiejkolwiek inwazyjności. Może ona być w danym momencie jeszcze niestwierdzona czy też nieokreślona i takich przypadków jest dość wiele z uwagi na ograniczoną liczbę naukowców zajmujących się poszczególnymi gatunkami.

Przy okazji wyjaśniania określenia inwazyjnego gatunku obcego należy wspomnieć też o innych wariantach definicji gatunku inwazyjnego, które albo nie są obowiązujące, albo dotyczą innych obszarów wiedzy lub innych dziedzin nauki. Na przykład niektóre nieobowiązujące definicje gatunku inwazyjnego dotyczą gatunków, które w szybkim tempie kolonizują nowe obszary, bez względu na stwarzanie zagrożenia dla środowiska przyrodniczego czy gospodarki. Niektóre z nich uwzględniają także gatunki rodzime. Ponadto, w ornitologii (ściślej: w badaniach migracji) za inwazyjne uznaje się gatunki, których mniejsze lub większe frakcje populacji w pewnych nieregularnych okresach, opuszczają swe lęgowiska i przenoszą się na inne obszary, co wynika zwykle ze wzajemnych relacji pomiędzy lokalną wielkością populacji a zasobnością bazy pokarmowej. Jednakże w tym materiale zastosowano określenia i zakres ich stosowania odnoszące się wyłącznie do tematyki inwazyjnych gatunków obcych

 

 

inwazyjny gatunek obcy

Alopochen aegyptiacus
gęsiówka egipska

fot. Tomasz Kaliszewski

Inwazyjne gatunki obce zagrażające Polsce i Unii

W przepisach prawnych można jeszcze spotkać się z dwoma ważnymi określeniami dotyczącymi inwazyjnych gatunków obcych, które mają znaczenie w zarządzaniu nimi. Są to IGO stwarzający zagrożenie dla Unii oraz IGO stwarzający zagrożenie dla Polski, czyli inwazyjne gatunki obce, dla których podejmuje się działania na poziomie unijnym bądź krajowym (art. 3 rozporządzenia nr 1143/2014). Gatunki te umieszczone są w odpowiednio wykazie IGO stwarzających zagrożenie dla Unii (lista unijna IGO) lub wykazie IGO stwarzających zagrożenie dla Polski (lista krajowa IGO). Objęte są one dodatkowymi zakazami, takimi jak m.in. zakaz przetrzymywania, hodowli, przemieszczania lub transportu wprowadzania do obrotu, wykorzystywania czy wymiany. Ponadto w przypadku IGO umieszczonych na liście unijnej pojawia się zakaz uwalniania do środowiska, który nie pozostawia wątpliwości co do interpretacji omówionego zakazu wprowadzania do środowiska i przemieszczania gatunków obcych. Zakazy dotyczące IGO umieszczonych na liście krajowej są zawarte w art. 7 ust. 2 ustawy o gatunkach obcych, podczas gdy zakazy dotyczące IGO z listy unijnej w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1143/2014. Istnieje możliwość uzyskania zezwolenia na odstępstwa od tych zakazów. W przypadku IGO z listy unijnej wniosek o takie zezwolenie należy kierować do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, podczas gdy dla IGO z listy krajowej wniosek należy złożyć w regionalnej dyrekcji ochrony środowiska właściwej z uwagi na miejsce wykonania czynności.

Oprócz wymienionych wyżej zakazów, które mają ograniczyć znaczenie zagrożenia powodowanego przez dany gatunek, dla gatunków umieszczonych w obu wykazach prowadzi się działania zaradcze polegające na ich izolacji, kontroli i eliminacji ze środowiska. Za prowadzenie takich działań odpowiedzialne są różne podmioty, które precyzuje ustawa o gatunkach obcych. W tym kontekście ważne jest jednak wspomnienie o obowiązku jaki nakłada ustawa na obserwatora dowolnego IGO umieszczonego w którymś z wykazów. Zgodnie z przepisami obserwację takiego gatunku należy udokumentować fotografią umożliwiającą jego identyfikację, a następnie przesłać wraz z datą i lokalizacja obserwacji do władz lokalnego samorządu, a konkretniej do wyznaczonego wydziału odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru takich obserwacji. Obserwacje te finalnie gromadzone są w Centralnym Rejestrze IGO, który jest ogólnodostępny na mapach Geoserwisu GDOŚ.
Gatunki umieszczane są na poszczególnych listach na podstawie wykonanych analiz oceny ryzyka, które opracowuje się w gronie eksperckim. Takie oceny ryzyka są dostępne na stronach Komisji Europejskiej poświęconych inwazyjnym gatunkom obcym stwarzającym zagrożenie dla Unii, a także na stronach projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, przy czym w ostatnim przypadku nazywa się je analizą stopnia inwazyjności gatunku. Informacje zawarte w tych materiałach mogą stanowić punkt odniesienia dla zrozumienia podstaw podjęcia działań dla poszczególnych gatunków. Należy jednak pamiętać, że często materiały te zawierają informacje już nieaktualne i tym samym nie powinny być traktowane jako wyłączne źródło danych na temat inwazyjności danego gatunku.


Obecnie na listach IGO stwarzających zagrożenie dla Polski i Unii znajduje się łącznie siedem gatunków, które wymieniono w tabeli poniżej. Nie wszystkie z nich występują w Polsce, jednak nie jest to warunek podejmowania dla nich działań, szczególnie, jeśli chodzi o IGO z listy unijnej:

Należy podkreślić, że wymienione obowiązujące obie listy mają za zadanie wyszczególnić gatunki, dla których podejmowane są działania mające na celu minimalizacje znaczenia zagrożenia stwarzanego na obszarze Polski i Unii. Nie są to listy prezentujące wszystkie inwazyjne gatunki obce występujące w Polsce czy Unii. Tym samym, jeśli jakiegoś gatunku nie ma na którejś z list nie oznacza to, że nie jest on ewentualnie inwazyjnym gatunkiem obcym. Są to osobne określenia. Podobnie nie istnieje pełna lista gatunków obcych występujących w Polsce, co wynika z ograniczonej dostępności danych na temat wielu z nich. Warto więc dzielić się obserwacjami wszystkich napotkanych gatunków obcych z autorami bazy Gatunki obce w Polsce prowadzonej przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, która ma za zadanie dostarczać aktualne informacje na temat statusu poszczególnych z nich.

Mam nadzieję, że ten materiał pozwoli na lepsze zrozumienie problematyki gatunków obcych, przede wszystkim wzmocni odpowiedzialność za te gatunki, które często pozostają niedostrzegane w naszym otoczeniu, a powinny, gdyż ich obecność w środowisku jest najczęściej wynikiem naszych nieprzemyślanych działań. Pamiętajmy, że nie jest winą gatunków obcych próba odnalezienia się ich w równie obcym im świecie, gdzie często zostały zmuszone walczyć o przetrwanie nie z własnego wyboru, lecz tego dokonanego przez człowieka. Wymagają one humanitarnego traktowania, wciąż podlegając pod przepisy ustawy o ochronie zwierząt. Pamiętajmy, że podejmując się opieki nad jakimś gatunkiem obcym bierzemy za niego odpowiedzialność i to naszym obowiązkiem jest zapewnienie mu właściwych warunków bytowania, których nie należy mylić z uwolnieniem do środowiska czy pozostawianiem bez kontroli, opieki, na którą wcześniej się zdecydowaliśmy. Podejmując się prowadzenia działań mających na celu minimalizowanie znaczenia zagrożenia powodowanego przez gatunki obce w środowisku przyrodniczym w szczególności nie popełniajmy błędów, przez które te gatunki znalazły się w środowisku.

Artykuł pt. „Ptaki w przepisach dotyczących gatunków obcych” mojego autorstwa opublikowany został tutaj dzięki uprzejmości Redakcji pisma Ptaki Polski, gdzie ukazał się w numerze 66 wiosną 2023.