gatunek obcy

Pseudemys sp.
żółw hieroglifowy

fot. Rafał Maciaszek

Azyl dla żółwi

Rafał Maciaszek / Łowca Obcych

W odpowiedzi na skalę porzuceń żółwi gatunków obcych do środowiska, w ramach inicjatywy Łowca Obcych utworzony został azyl, którego celem jest stworzenie miejsca dla żółwi uwolnionych do środowiska, w tym inwazyjnych gatunków obcych żółwi, a także żółwi, nad którymi dotychczasowi opiekunowie nie mogą sprawować dalszej opieki. Opiekę nad azylem sprawuje Fundacja Oceanika.

Azyl dla zwierząt składa się z dwóch obiektów. Pierwszym jest pomieszczenie kwarantannowe, gdzie prowadzona jest przede wszystkim obserwacja i leczenie żółwi przyjmowanych do azylu. Drugim jest azyl dla żółwi w formie zewnętrznego zbiornika wodnego zabezpieczonego przed ucieczką żółwi. Powierzchnia wybiegu przeznaczona dla żółwi to około 4350 m², z czego 3120 m² stanowi zbiornik wodny, co czyni go największym tego typu obiektem w Polsce. Przewidziano możliwość przyjęcia do 2500 żółwi należących do rodzajów Trachemys, Chrysemys, GraptemysPseudemys, przy czym rzeczywista liczba możliwych do przyjęcia żółwi jest dostosowywana do bieżących obserwacji zapewnianych warunków i w związku z tym może ulec zmianie. 

 

Azyl w liczbach
0
całkowita powierzchnia azylu dla żółwi w m²
0
powierzchnia zbiornika wodnego dla żółwi w m²
0
liczba żółwi przyjętych do azylu
Szczegółowy Wykaz żółwi przyjętych do azylu
Stan na 6 maja 2024
0
żółwie czerwonolice
Trachemys scripta elegans
0
żółwie żółtolice
Trachemys scripta troosti
0
żółwie żółtobrzuche
Trachemys scripta scripta
0
"żółwie hieroglifowe"
Pseudemys sp.
0
żółwie ostrogrzbiete
Graptemys pseudogeographica
0
żółwie malowane
Chrysemys picta
w tym
0
żółwie znalezione w środowisku
0
żółwie przekazane przez osoby prywatne
0
żółwie zatrzymane przez właściwe organy
0
żółwie w stosunku do których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa

Warunki przyjęcia żółwia do azylu

Fundacja Oceanika otrzymała zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o numerze DZP-WG.6520.14.2022.MK na utworzenie i prowadzenie azylu dla zwierząt, w którym będą przyjmowane osobniki żółwi z rodzajów Trachemys, Chrysemys, Graptemys oraz Pseudemys, w tym w szczególności żółwie należące do inwazyjnych gatunków obcych: 

 • żółw ozdobny Trachemys scripta*
  – żółw czerwonolicy Trachemys scripta elegans*
  – żółw żółtolicy Trachemys scripta troosti*
  – żółw żółtobrzuchy Trachemys scripta scripta*
 • żółw malowany Chrysemys picta**
 • żółw ostrogrzbiety Graptemys pseudogeographica**
* inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii
** inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Polski

Zakres działalności azylu dla żółwi obejmuje przyjmowanie do azylu osobników:
 • zatrzymanych przez właściwe organy,
 • w stosunku do których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa,
 • znalezionych w środowisku,
 • przekazanych przez osoby prywatne.
Z uwagi na charakter azylu w formie zewnętrznego zbiornika wodnego azyl nie przyjmuje żółwi wymagających specjalnej opieki. 
Żółwie do azylu dla żółwi prowadzonego przez Fundację Oceanika (ul. Laskowa 95, Chrusty, gmina Zagnańsk) przyjmowane są z terenu całej Polski. Wyjątkiem są żółwie znalezione na terenie miasta Lublin, za które odpowiada unikalne w skali kraju Schronisko dla zwierząt bezdomnych w Lublinie (ul. Metalurgiczna 5, 20-234 Lublin) oferujące od lat pomoc także zwierzętom egzotycznym.
 
Warunki przyjęcia do azylu
 • gatunek żółwia należący do rodzajów Trachemys, Chrysemys, Graptemys lub Pseudemys;
 • przekazanie karty informacyjnej z wykonanej kontroli stanu zdrowia żółwia u lekarza weterynarii specjalizującego się w zwierzętach nieudomowionych*; 
 • zwierzę jest samodzielne, a także zdrowe lub wymagające jedynie krótkotrwałego leczenia – z uwagi na charakter azylu, wymagający od zwierząt samodzielności, nie przyjmujemy żółwi wymagających specjalnej opieki, ale spróbujemy pomóc w znalezieniu im innego miejsca gdzie mogą znaleźć azyl; 
 • zwierzę zostało oznaczone (mikroczip) przez lekarza weterynarii zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wymagań oznakowania oraz wykonania dokumentacji fotograficznej indywidualnych cech zwierząt należących do inwazyjnych gatunków obcych – azyl wymaga oznaczenia wszystkich gatunków żółwi zgodnie wymogami tego rozporządzenia, w tym także gatunków żółwi nienależących do inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski i Unii*; 
 • opłacono „wyprawkę dla żółwia” uzgodnioną wcześniej z osobą odpowiedzialną za prowadzenie azylu. 

* w szczególnych przypadkach azyl zleci wykonanie kontroli lekarzowi weterynarii we własnym zakresie. 

 Uwaga! Azylowi przysługuje prawo do odmówienia przyjęcia zwierzęcia do azylu.

Żółwie do azylu można przekazać w okolicach Warszawy i Kielc, a także okazjonalnie w Poznaniu, w Łodzi i w Krakowie. 

W przypadku chęci przekazania żółwi proszę o wcześniejszy kontakt z osobą odpowiedzialną za prowadzenie azylu za pośrednictwem adresu mailowego rafal.maciaszek@fundacjaoceanika.pl lub pod numerem telefonu 798 763 792.

 

 

Najczęściej zadawane pytania

osoby prywatne

Obserwację żółwi należących do inwazyjnych gatunków obcych należy zgłosić władzom lokalnego samorządu terytorialnego, np. do Wydziału Ochrony Środowiska, powołując się na przepisy ustawy o gatunkach obcych.  Wzór zgłoszenia znajdziesz tutaj

Wypełniony wzór zgłoszenia należy wypełnić i przesłać na adres mailowy do gminy, na której terenie miała miejsce obserwacja. Do zgłoszenia warto załączyć fotografię zaobserwowanego żółwia. 

Jeśli nie masz pewności co do poprawnej identyfikacji obserwowanego gatunku żółwia, lub masz problem z wypełnieniem wzoru zgłoszenia, skontaktuj się ze mną, pomogę i podpowiem co i jak:
rafal.maciaszek@fundacjaoceanika.pl

 

Zgłaszając obserwację żółwia możesz delikatnie zasugerować gminie azyl dla żółwi prowadzony przez Fundację Oceanika jako miejsce, gdzie mogłyby one trafić w przypadku odłowienia, podając dane kontaktowe lub adres tej strony. 

W takiej sytuacji należy przede wszystkim upewnić się do gatunku odłowionego żółwia. W przypadku rodzimego żółwia błotnego, podlegającego ochronie gatunkowej, należy go niezwłocznie uwolnić do środowiska. Zdecydowanie częściej jednak takie sytuacje dotyczą gatunków obcych żółwi, które nie powinny wracać do środowiska. Po ich zabezpieczeniu należy znaleźć im odpowiedzialnego opiekuna, posiadającego wiedzę na temat ich biologii, a także właściwe warunki utrzymania. Większość gatunków wodnolądowych może zostać przekazana bez dodatkowych ograniczeń, jednak cztery gatunki mogą trafić wyłącznie do podmiotów posiadających stosowne zezwolenia uzyskane od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Są to:

– żółw ozdobny (żółw czerwonolicy, żółw żółtolicy, żółw żółtobrzuchy)*;
– żółw ostrogrzbiety**;
– żółw malowany**;
– żółw jaszczurowaty**

* inwazyjny gatunek obcy umieszczony na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Unii
** inwazyjny gatunek obcy umieszczony na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Polski

W przypadku odłowienia wyżej wymienionych gatunków NIE WOLNO ich przekazywać osobom nieposiadającym zezwoleń. Należy również zgłosić obserwację tych zwierząt (miejsce odłowienia) zgodnie z wytycznymi opisanymi w poprzednim punkcie. 

Azyl dla żółwi Fundacji Oceanika przyjmuje żółwie wodnolądowe z rodzajów Trachemys, Chrysemys, Graptemys oraz Pseudemys, w tym inwazyjne gatunki obce umieszczone na listach IGO stwarzających zagrożenie dla Polski i Unii (żółw ozdobny, żółw malowany, żółw ostrogrzbiety). W przypadku chęci przekazania żółwia do azylu proszę o wcześniejszy kontakt:
rafal.maciaszek@fundacjaoceanika.pl

Przetrzymywanie takich gatunków jak żółw ozdobny (żółw czerwonolicy, żółw żółtolicy, żółw żółtobrzuchy)*, żółw ostrogrzbiety**, żółw malowany** czy żółw jaszczurowaty**, podlega zakazom na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1143/2014 (art. 7 ust. 1) oraz ustawy o gatunkach obcych (art. 7 ust. 2). W zależności od konkretnej sytuacji jest to wykroczenie lub przestępstwo. 

* inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii
** inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Polski

Wszystkie te gatunki objęte są zakazami od 2012 roku, jednak pomimo to wciąż zdarzają się przypadki, gdy opiekunowie nie mieli świadomości ich istnienia lub też nie zarejestrowali swoich podopiecznych w terminie (ostatnia taka możliwość wygasła pod koniec 2022 roku). Zgodnie z przepisami prawa, osoby, które nie uzyskały zezwolenia na dalsze przetrzymywanie okazów należących do wyżej wymienionych gatunków mają obowiązek przekazać je podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, do azylu dla zwierząt, lub do uśpienia przez lekarza weterynarii. 

Fundacja Oceanika zapewnia możliwość przyjęcia do azylu żółwi należących do inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski i Unii także od osób nieposiadających zezwoleń. Azyl nie ma obowiązku wymagania takiego zezwolenia od osoby przekazującej zwierzę, a jednocześnie może potwierdzić przyjęcie żółwia do azylu. W przypadku chęci przekazania swojego zwierzęcia do azylu proszę o wcześniejszy kontakt: rafal.maciaszek@fundacjaoceanika.pl

Powód jest tu bardzo prosty. Jeśli ktokolwiek w ogóle rozważa znalezienie żółwiowi nowego i odpowiedzialnego opiekuna to los zwierzęcia nie jest tej osobie obojętny. 

Inwazyjne gatunki obce żółwi (żółw ozdobny, żółw ostrogrzbiety, żółw jaszczurowaty, żółw malowany) powinny być przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, takich jak azyle dla zwierząt przeznaczone dla żółwi. Powinny, nie tylko przez wzgląd na to, że tak wynika z przepisów prawnych, lecz również dlatego, że posiadanie zezwolenia jest pewnego rodzaju gwarancją przygotowania merytorycznego opiekuna, jak i warunków właściwych do utrzymywania danej grupy zwierząt. Z pewnością nie brakuje miejsc, które chętnie przyjęłyby żółwie za wszelką cenę, czasem pod presją chwili – zupełnie tak jak wielu opiekunów, którzy po początkowym zachwycie zdecydowali się finalnie porzucić wiele z tych stworzeń do środowiska. Pytanie jednak, czy tacy opiekunowie czują się za nie tak naprawdę odpowiedzialni i znajdują na nie czas, skoro nie uzyskały na ich utrzymanie stosownych zezwoleń, które miałyby to choć w części zweryfikować.

Fundacja Oceanika posiada ważne zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na utworzenie i prowadzenie azylu dla zwierząt, jak również może przyjmować żółwie należące do inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski i Unii (żółw ozdobny, żółw ostrogrzbiety, żółw malowany), co można zweryfikować samodzielnie korzystając z wykazu azyli dla zwierząt dostępnego na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

samorządy lokalne

Należy podjąć decyzję o przeprowadzeniu działań zaradczych, a następnie przekazać zgłoszenie do Centralnego Rejestru IGO korzystając z wzoru raportu dla gmin dostępnego na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Warto przy tym upewnić się, czy żółw rzeczywiście został zaobserwowany na terenie gminy, ponieważ od tego zależy to kto rzeczywiście odpowiada za przeprowadzenie działań zaradczych.

W przypadku stwierdzenia inwazyjnych gatunków obcych żółwi należy podjąć działania zaradcze polegające na ich odłowie. Odłowy te powinny być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kompendium zwalczania inwazyjnych gatunków obcych żółwi dostępnym na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Jeśli gmina nie ma pewności co do poprawnej identyfikacji obserwowanego gatunku żółwia, lub wystąpił problem z wypełnieniem wzoru raportu bądź procedowaniem zgłoszenia, można skontaktować się ze mną – pomogę i podpowiem co i jak.

Fundacja Oceanika przeprowadza działania zaradcze polegające na odłowie żółwi ze środowiska, a zarazem oferuje możliwość ich przyjęcia do azylu dla żółwi. W przypadku zainteresowania współpracą proszę o kontakt: rafal.maciaszek@fundacjaoceanika.pl 

Należy upewnić się co do odłowionego gatunku oraz własności terenu. Po potwierdzeniu, że teren należy do gminy, a żółw jest przedstawicielem jednego z inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski i Unii (żółw ozdobny, żółw ostrogrzbiety, żółw malowany, żółw jaszczurowaty), należy przeprowadzić działania zaradcze. W przypadku odłowienia ze środowiska żółwia należącego do IGO, działania te zostały już częściowo wykonane, co powoduje, że pozostaje jedynie przekazać zwierzę do przeznaczonego dla niego azylu. 

Fundacja Oceanika prowadzi azyl dla żółwi. W przypadku chęci przekazania zwierzęcia, należy się skontaktować pod adresem: rafal.maciaszek@fundacjaoceanika.pl lub numerem telefonu 798 763 792. Podpowiem i pokieruję co i jak. 

Przede wszystkim wszystkie żółwie gatunków obcych (tj. inne niż rodzimy żółw błotny), które znalazły się w środowisku to zwierzęta bezdomne wg przepisów ustawy o ochronie zwierząt, które gmina ma obowiązek odłowić. Z uwagi na brak potwierdzenia sukcesu w rozrodzie tych gatunków w środowisku przyrodniczym w Polsce każdego jednego żółwia gatunku obcego należy traktować jako porzuconego przez nieodpowiedzialnego opiekuna. Tym samym niezależnie od tego czy dany okaz jest przedstawicielem inwazyjnego gatunku obcego stwarzającego zagrożenie dla Polski i Unii, każdy żółw obcy dla rodzimej przyrody powinien zostać odłowiony ze środowiska. 

Należy podkreślić, że to m.in. wieloletnia ignorancja takich zwierząt w środowisku przyczyniła się do kolejnych porzuceń tych żółwi, a także do objęcia niektórych gatunków stosownymi restrykcjami dotyczących inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski i Unii. Brak właściwej reakcji ze strony samorządu na porzucenie nawet jednego żółwia wkrótce przyczynia się do pojawienia się w tym miejscu kolejnych, gdyż łatwiej jest nieodpowiedzialnym opiekunom usprawiedliwiać porzucanie zwierząt w następstwie obserwacji już obecnych w środowisku. Warto tu zaznaczyć, że porzucanie zwierząt kręgowych jest znęcaniem się nad zwierzętami według ustawy o ochronie zwierząt.  

Obecność żółwi gatunków obcych w środowisku, niezależnie od ich klasyfikacji jako inwazyjnych gatunków obcych, nie jest neutralna dla przyrody. Wpływa ona niekorzystnie na lokalną bioróżnorodność stanowiąc głównie zagrożenie dla płazów i ryb, co w dalszej perspektywie prowadzi do degradacji całych ekosystemów wodnych, niekiedy pogarszając jakość wody, przyczyniając się do śnięć ryb i zakwitu glonów. Należy podkreślić, że obce gatunki żółwi są wektorem patogenów i pasożytów, w tym zagrażających zdrowiu człowieka. Można tu wymienić między innymi SalmonellaChlamydia.

Odłów żółwi gatunków obcych ze środowiska jest zatem nie tylko obowiązkiem, lecz także działaniem odpowiedzialnym i dobrą praktyką wartą promocji. 

Fundacja Oceanika realizuje odłowy żółwi wodnolądowych, w tym wszystkich gatunków żółwi należących do inwazyjnych gatunków obcych. Działania te realizowane są na zlecenie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kompendium zwalczania inwazyjnych gatunków obcych żółwi dostępnym na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

 

W przypadku żółwi należących do IGO, nie wolno ich uwalniać ponownie do środowiska. Po podjęciu działań zaradczych, gminy decydują o tym, czy dane zwierzę zostanie poddane eutanazji czy trafi do azylu dla zwierząt przeznaczonego dla żółwi. Oba te rozwiązania umożliwiają przepisy prawne. W większości przypadków jednak, stan zdrowia zwierząt pozwala na ich przeżycie w warunkach azylowych, stąd też warto rozważyć właśnie to rozwiązanie. 

Przekazanie do azylu żółwia należącego do IGO odrywa kluczową rolę w zaangażowaniu opinii publicznej w realizację przepisów ustawy o gatunkach obcych, a zarazem ustawy o ochronie zwierząt (zwierzęta bezdomne). Jest to rozwiązanie akceptowalne dla lokalnych społeczności, które zachęca do zgłaszania IGO w środowisku, a także prowadzenia działań zaradczych bez zakłóceń (np. niszczenia pułapek, utrudniania pracy zespołowi prowadzącego odłowy).  Jest to również promocja dobrych praktyk w odniesieniu do zwierząt egzotycznych, które nigdy nie powinny trafiać do środowiska, a ich obecność w nim ignorowana. 

Galeria fotografii

Oferta

Azyl dla żółwi Fundacji Oceanika oprócz przyjmowania żółwi gatunków obcych planuje realizację szeregu zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zwierząt, takich jak:

 • wsparcie edukacji ekologicznej, w szczególności w obszarze ochrony bioróżnorodności oraz zarządzania inwazyjnymi gatunkami obcymi, poprzez organizację konferencji, szkoleń i warsztatów przyrodniczych; 
 • organizację szkoleń dla lekarzy weterynarii specjalizujących się w zwierzętach nieudomowionych, poprzez umożliwienie uczestnictwa w cyklicznych kontrolach zdrowia zwierząt;
 • organizację szkoleń dla zespołów prowadzących działania zaradcze wobec inwazyjnych gatunków obcych żółwi; 
 • testowanie proponowanych metod odłowu żółwi w środowisku przyrodniczym;
 • testowanie proponowanych metod monitoringu żółwi w środowisku przyrodniczym;
 • realizację praktyk studenckich dla studentów nauk przyrodniczych w azylu dla żółwi; 
 • udostępnianie informacji o przyjętych zwierzętach, w szczególności dotyczących problemach zdrowotnych, na potrzeby badań naukowych.
Działania te możliwe są dzięki uzyskaniu przez Fundację Oceanika zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DZP-WG.672.6.2024.MK na prowadzenie działań związanych z publiczną ekspozycją zwierząt oraz działań edukacyjnych i szkoleniowych, a także badań naukowych z udziałem zwierząt przetrzymywanych w azylu dla zwierząt.

Udostępnienie pełnej oferty azylu zaplanowane jest na 15 czerwca 2024 r. 

 

Mapa miejsc przyjaznych żółwiom

Na mapie znajdziesz lokalizacje:

 •  azyli dla zwierząt, które przyjmują żółwie gatunków obcych zgodnie z wykazem dostępnym na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • gabinetów i przychodni weterynaryjnych przyjaznych żółwiom
 • gminy przyjazne żółwiom, co zostało zweryfikowane w praktyce opartej na przekazaniu znalezionych żółwi do azylu Fundacji Oceanika, czyli są to gminy, które wiedzą co robić i los żółwi nie jest im obojętny!
Jeśli Twoim zdaniem na mapie zabrakło jakiegoś miejsca – skontaktuj się ze mną!

Jak można pomóc?

Dołącz do inicjatywy

Pomimo możliwości jakie oferuje azyl dla żółwi Fundacji Oceanika, problemem w Polsce jest wciąż niewielka liczba miejsc, gdzie żółwie gatunków obcych można przekazywać. Rozwiązaniem jest tu utworzenie sieci małych azyli dla zwierząt w różnych regionach kraju. Z tego powodu oferuję bezpłatną pomoc przy sprawach formalnych przy ubieganiu się o zezwolenie na utworzenie i prowadzenie azylu dla zwierząt osobom, które chciałyby się podjąć takiej formy pomocy. Nie muszą to być duże obiekty – czasem wystarczy odpowiednio zabezpieczone większe przydomowe oczko wodne oraz jedno pomieszczenie w budynku, które przeznaczone zostałoby na cele kwarantannowe. Oczywiście niezbędne jest także przygotowanie merytoryczne przyszłego opiekuna takiego azylu. Małe azyle mogą przyjmować nawet do kilku żółwi jednocześnie. Każdego roku część z nich może być przekazywana dalej do azylu Fundacji Oceanika, aby stworzyć miejsce dla kolejnych osobników, które mały azyl może przyjąć lokalnie. 

Dotychczas w ramach tej inicjatywy zezwolenia uzyskały trzy azyle dla zwierząt oferujące możliwość przyjmowania żółwi gatunków obcych. 

Poniżej zamieszczone zostały azyle i organizacje współpracujące z Fundacją Oceanika. Możesz to zrobić nawet klikając w nazwę organizacji i obserwując jej profil na Facebooku!

Fundacja Epicrates
KRS. 0000377475
NIP 9462620782
tel. 608 175 063

Dziki Projekt
KRS: 000 103 52 58
NIP: 738 217 0376
fundacjadzikiprojekt@gmail.com
tel. 515 627 608

Zgłoszenia inwazyjnych gatunków obcych żółwi przesyłaj do władz lokalnego samorządu sugerując ich odłowienie i umieszczenie w azylu dla zwierząt. Możesz zaproponować azyl dla żółwi Fundacji Oceanika – nawet jeśli żółw nie będzie mógł zostać przyjęty do azylu to zgłoszenie zostanie odpowiednio przekierowane do właściwego podmiotu.

Wsparcie Fundacji Oceanika

Na obecną chwilę działalność azylu może być wspierana poprzez przekazywanie (nowych, jak i używanych) lub finansowanie zestawów akwariowych i sprzętu akwarystycznego, w tym oświetlenia, filtracji i ogrzewania. To właśnie braki w wyposażeniu pomieszczenia kwarantannowego limitują możliwość przyjmowania żółwi do azylu.  

W przypadku chęci przekazania prezentu proszę o wcześniejszy kontakt: rafal.maciaszek@fundacjaoceanika.pl

Dzięki!

Jeśli chcesz wspomóc finansowo działalność azylu możesz wykonać przelew dowolnej kwoty na konto Fundacji Oceanika:

Numer rachunku:  97 1940 1076 3248 3936 0000 0000
Dane: Fundacja Oceanika, ul. Laskowa 95, 26-050 Chrusty
Tytułem: Darowizna – azyl dla żółwi

Dzięki! 

Naszą inicjatywę można wspomóc finansowo także poprzez udział w zbiórce:
https://www.ratujemyzwierzaki.pl/azyl-dla-zolwi

Jeżeli robisz zakupy w internecie, nieważne czy są to buty, elektronika, kosmetyki czy książki, możesz nas bezpłatnie wspierać. Z każdego Twojego zakupu średnio 2,5% jego wartości  trafi do naszej organizacji, jeśli zaczniesz korzystać z serwisu FaniMani.pl  Ty nic nie dopłacasz!

Pomagaj nam bezpłatnie przy okazji codziennych zakupów online. Możesz skorzystać z oferty ponad 1700 sklepów, a także przy okazji zamawiania jedzenia online czy rezerwacji noclegów.

Darowiznę aktywujesz jednym kliknięciem. To proste i bezpieczne rozwiązanie.

1. Zarejestruj się w FaniMani.pl 

Jeśli zarejestrujesz się z tego linku – https://fanimani.pl/zaproszenie/83883/80b94fcfaa674ccfb6f230e0733238e9 –  i w ciągu roku zrobisz zakupy przez FaniMani.pl za min. 100 zł, otrzymamy dodatkowe 2×5 zł. 

2. Na komputerze: Dodaj rozszerzenie „Przypominajka FaniMani” do przeglądarki 

To proste i bezpieczne rozszerzenie, który automatycznie wskaże partnerów FaniMani, a darowiznę aktywujesz jednym kliknięciem! Z Przypominajką nigdy nie zapomnisz o pomaganiu nam. Wejdź na nasz profil na FaniMani – https://fanimani.pl/fundacjaoceanika/ – aby zainstalować Przypominajkę!

Dodatkowo – gdy już założysz konto i będziesz mieć Przypominajkę – wejdź na fanimani.pl/podaruj1zl i zaloguj się, a my otrzymamy 1zł darowizny! 

3. Na telefonie: Pobierz Aplikację FaniMani (Google Play, AppStore)  

Możesz nam pomagać także z telefonem w dłoni! Zainstaluj Aplikację i korzystaj z oferty ponad 1700 partnerów FaniMani, robiąc zakupy i przekazując nam darowiznę! W aplikacji w prosty sposób sprawdzisz również swoje ostatnie darowizny.

Dzięki!

KONTAKT

Fundacja Oceanika
ul. Laskowa 95, Chrusty
26-050 Zagnańsk 
KRS 0000918256
NIP 959204235
REGON 389926322 
Data rejestracji: 14 września 2021 r.

Konto bankowe: 97 1940 1076 3248 3936 0000 0000
Bank: Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna 
BIC (SWIFT): AGRIPLPRXXX

Osoba odpowiedzialna
Rafał Maciaszek 
e-mail: rafal.maciaszek@fundacjaoceanika.pl
tel. 798 763 792